Liên đoàn Lao động tỉnh: Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công đoàn 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ, thời gian qua, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ trong các cấp công đoàn, tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh được Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo dân chủ, công tâm, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và có sự liên thông từ cấp tỉnh đến cấp trên trực tiếp cơ sở; lấy kết quả quy hoạch công đoàn cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Khâu đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch thực hiện chặt chẽ, chọn nguồn cán bộ có năng lực thực tiễn, phẩm chất, đạo đức tốt để đưa vào quy hoạch. Đã quán triệt phương châm “mở” và “động” trong công tác quy hoạch cán bộ, không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà còn xem xét, đưa vào quy hoạch các đồng chí có đủ tiêu chuẩn ở các cơ quan, đơn vị khác, nhất là cấp dưới và các ngành phối hợp. Tạo được nguồn cán bộ kế cận, đảm bảo cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cơ cấu 3 độ tuổi, hài hoà giữa các ngành, lĩnh vực và cơ cấu đội ngũ cán bộ chuyên trách hợp lý.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch được thực hiện thường xuyên. Căn cứ tình hình thực tiễn yêu cầu vị trí việc làm và quá trình theo dõi, đánh giá cán bộ, hằng năm, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bổ sung quy hoạch những cán bộ đủ điều kiện, có chiều hướng phát triển, rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ không  đủ điều kiện theo quy định.    

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch quan tâm, thường xuyên rà soát tiêu chuẩn cán bộ để cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Qua các nhiệm kỳ Đại hội công đoàn 100% cán bộ thuộc diện quy hoạch đều đạt và trên chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, đáp ứng điều kiện cho công tác bổ nhiệm cán bộ.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ công đoàn cấp huyện: Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên phối hợp với cấp uỷ địa phương chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quy hoạch đảm bảo quy trình và đúng thẩm quyền về công tác quản lý cán bộ theo quy định của Đảng. Thường xuyên tham gia, hiệp y với cấp uỷ các địa phương liên quan đến công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cấp huyện.  Đối với công tác quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt Công đoàn ngành, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh thực hiện thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Về công tác điều động cán bộ: Từ năm 2013 đến nay, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thống nhất với cấp uỷ có thẩm quyền điều động 18 cán bộ, công chức ở các cơ quan  chuyên môn khác về làm cán bộ chuyên trách công đoàn và giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Điều động 2 cán bộ chuyên trách công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở về công tác tại cơ quan LĐLĐ tỉnh, sắp xếp, điều chuyển 6 cán bộ chuyên trách công đoàn Giáo dục cấp huyện và 2 cán bộ Công đoàn ngành sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, giải thể các đơn vị này. 

Do thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng nên nguồn cán bộ phục vụ cho công tác bổ nhiệm không lúng túng, bị động. Từ năm 2013 đến nay, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 16 đồng chí vào các vị trí trưởng, phó ban cơ quan LĐLĐ tỉnh. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, 100% cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nằm trong nguồn quy hoạch đã được phê duyệt. Các vị trí trưởng, phó ban cơ quan LĐLĐ tỉnh đều gắn với chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Điều chuyển vị trí công tác 6 đồng chí từ các ban trong cơ quan LĐLĐ tỉnh với nhau.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cán bộ công đoàn vẫn còn một số khó khăn, đó là: Cán bộ quy hoạch ở công đoàn cấp cấp huyện, ngành thường xuyên biến động. Nguyên nhân do ở công đoàn cấp huyện, ngành biên chế cán bộ chuyên trách công đoàn quá ít (cấp huyện từ 2 đến 4 người, cấp ngành từ 1 đến 2 người), nguồn quy hoạch chủ yếu từ cán bộ không chuyên trách nên khi các đối tượng này thay đổi vị trí công tác do chuyên môn điều động hoặc thôi làm cán bộ công đoàn cơ sở làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch của công đoàn. Cán bộ chủ chốt LĐLĐ cấp huyện (chủ tịch, phó chủ tịch) thuộc thẩm quyền quản lý của ban thường vụ cấp uỷ đồng cấp. Vì vậy, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chưa chủ động được công tác luân chuyển, điều động cán bộ ở cấp này. Một số nơi, cán bộ chủ chốt công đoàn thường xuyên biến động, thay đổi làm ảnh hưởng đến phong trào CNVCLĐ và chất lượng hoạt động công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách từ tỉnh đến huyện, ngành quá mỏng, đầu mối cơ sở ít nên cũng ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ.       

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ thời gian tới, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau đây: triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chủ trương, quy định của Đảng; Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới Quyết định số 732/QĐ-TLĐ ngày 26/4/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về việc ban hành Quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp”, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng của cán bộ công đoàn về công tác luân chuyển cán bộ. Xây dựng kế hoạch luân chuyển gắn với điều động, biệt phái cán bộ công đoàn từ cơ quan LĐLĐ tỉnh xuống thực hiện nhiệm vụ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và ngược lại. Nhằm bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn công tác, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng rèn luyện trong thực tiễn, qua đó phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm. Quá trình thực hiện luân chuyển phải có lộ trình, kết hợp công tác luân chuyển với đồng bộ các khâu về công tác cán bộ như đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo...để bố trí, sử dụng cán bộ một cách hợp lý, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Thanh Hải – Văn phòng LĐLĐ tỉnh

52 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 156
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 156
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17866948