LÊ HỒNG PHONG, NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG 

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902, trong một gia đình nông dân ở làng Đông Thôn, tổng Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Đồng chí Lê Hồng Phong thuộc lớp chiến sĩ cách mạng tiền bối, lớp đảng viên đầu tiên của Ðảng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và tài năng của Ðảng, chiến sĩ kiên cường trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

 Đồng chí Lê Hồng Phong có nhiều cống hiến to lớn đối với cách mạng Việt Nam, trước hết là sự khôi phục hệ thống tổ chức của Ðảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí bôn-sê-vích của đảng viên cộng sản, tinh thần chiến đấu của nhân dân, giữ vững niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng sau những tháng ngày khủng bố trắng của kẻ thù. Ðồng chí Lê Hồng Phong quyết định thành lập Ban Lãnh đạo của Ðảng ở nước ngoài (còn gọi là Ban Chỉ huy ở ngoài) và cùng với các đồng chí trong Ban Chỉ huy ở ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị Ðại hội toàn quốc lần thứ nhất của Ðảng (3-1935).

Trên cương vị Tổng Bí thư của Ðảng, đồng chí Lê Hồng Phong giải quyết tốt những vấn đề trong nước, phù hợp với xu thế của thời đại, thực hiện đường lối cách mạng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định từ khi Ðảng ra đời, đó là làm tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc và phong kiến, giải phóng dân tộc, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và bản lĩnh của một người cộng sản chân chính, đồng chí Lê Hồng Phong thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của phong trào cộng sản, phong trào cách mạng Ðông Dương trong cao trào 1930 - 1931 cho đến năm 1935 trên diễn đàn Ðại hội VII Quốc tế Cộng sản. Ở cương vị cao nhất của Ðảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của mình khi nhấn mạnh tất cả các phần tử của tất cả các giai cấp phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả; lợi ích này là lợi ích của tất cả các tầng lớp, tất cả các giai cấp xã hội và đặc biệt là của quần chúng nhân dân rộng rãi.

Hy sinh ở tuổi 40, đồng chí Lê Hồng Phong đã để lại cho chúng ta hôm nay tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, giữ trọn lý tưởng cộng sản, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Ðảng, cho cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của quần chúng nhân dân, biết dựa vào dân để đưa cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo. Dù trong gian lao, thử thách và trước cái chết, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, tôn vinh những cống hiến to lớn của Đồng chí. Biết ơn, noi gương đồng chí Lê Hồng Phong, chúng ta nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã chọn, không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, phấn đấu vựợt qua khó khăn thách thức quyết tâm đưa đất nước ta “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng  hòa, nay là nước Cộng  hòa  xã  hội  chủ  nghĩa Việt  Nam: trở thành nước phát triển, thu nhập cao”[1]. Trí Ánh

 

                                                                 

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr.112.

87 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 653
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 653
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68577168