Kịp thời tháo gỡ các kiến nghị về quy định hoạt động kinh doanh 

(Chinhphu.vn) – Từ nay đến 30/9/2021, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xử lý dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 

Các bộ, cơ quan cần chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn
Đây là một trong những nội dung trong công văn Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, trên cơ sở nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021.

Ngoài nội dung trên, từ nay đến 30/9/2021, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc  đẩy mạnh tổ chức tham vấn trực tuyến, lấy ý kiến các bên liên quan về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ phương án bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ.

Chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý trên phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn; tổ chức trao đổi, thống nhất kết quả thực hiện (trích xuất trên phần mềm) với Văn phòng Chính phủ, bảo đảm dữ liệu được cập nhập đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan

Từ nay đến cuối năm 2021, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những quy định thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp.

Dự thảo và ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ, Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan theo đúng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; bảo đảm 100% Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin thống kê và Hệ thống thông tin phân tích dự báo của các bộ, cơ quan kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan không phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan.

Các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết nối, tích hợp với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 100% chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 100% các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 cung cấp, tích hợp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngoài ra, tăng cường gửi, nhận và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, bảo đảm 100% các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan (trừ hồ sơ mật) trên môi trường điện tử.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực; triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo yêu cầu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Hoàng Giang

275 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 634
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 634
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 57863193