Khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên 

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 15/3/2013 “về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên ở địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn và ít đảng viên”, theo phương châm phát triển đảng viên về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác gắn với củng cố tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Thực hiện sự chỉ đạo, nhiều đơn vị ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề với những giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện như: tăng cường, chuyển đảng viên là cán bộ công chức cấp xã về các thôn có 01 đến 02 đảng viên sinh hoạt để thành lập chi bộ, phát triển đảng viên. Đối với những địa bàn khó khăn, ban thường vụ huyện uỷ thành lập tổ cán bộ cấp huyện về chỉ đạo “xoá” thôn trắng đảng viên, thôn chưa có chi bộ; hoặc chưa thành lập chi bộ cơ quan xã theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW (sau này là Hướng dẫn số 28) của Ban Tổ chức Trung ương để tập trung vào công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở các địa bàn nông thôn và miền núi. Từ kết quả công tác kết nạp đảng viên trong những năm qua đã “xoá” được 44 thôn, bản, khu phố chưa có đảng viên; giảm 110 thôn, bản, khu phố có từ 1-2 đảng viên. Cùng với công tác phát triển đảng viên chú ý đối với cán bộ là trưởng thôn, bản, khu phố, thông qua bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố định kỳ, các cấp ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lựa chọn những đảng viên có năng lực, trình độ, uy tín giới thiệu để nhân dân bầu giữ chức trưởng các thôn, bản, khu phố. Nếu như năm 2013, tỷ lệ trưởng thôn, bản, khu phố không phải là đảng viên chiếm 57,74% (623/1.079) thì đến năm 2017 chiếm 50,18% (543/1.082). HY- VPTU

695 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 513
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 513
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74035191