Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo QCDC Văn phòng Tỉnh ủy  

Sáu tháng đầu năm 2017, trên cơ sở bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và kế hoạch công tác của Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng ủy, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cở sở cơ quan đã tập trung chỉ đạo việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp,  gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai đến từng chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên làm bản đăng ký và cam kết cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”.

Duy trì đều đặn chế độ họp Đảng ủy, BTV Đảng ủy, hội ý lãnh đạo Văn phòng, giao ban công tác chuyên môn tháng để đánh giá, soát xét những nội dung công việc trong tháng và đề ra chương trình công tác cho tháng tiếp theo. Thông qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan, cùng nhau khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vai trò của thủ trưởng cơ quan được thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, công khai và hình thức công khai các nội dung được quy định tại Điều 7, 8 của Nghị định 04/2015/NĐ-CP cho cán bộ, công chức biết tham gia thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan luôn thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan.

Công tác đào tạo, bổ nhiệm, điều động cán bộ; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, cũng như việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan của cán bộ, công chức… được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ và thường xuyên có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng và sự giám sát của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và người lao động trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; vận động cán bộ, nhân viên và người lao động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do các tổ chức cấp trên phát động. Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong nội bộ cơ quan và đơn vị trực thuộc.

Có thể nói rằng, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, đã tập trung xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, từ đó đã tác động tích cực đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của đội ngũ CB,CC, VC và người lao động cơ quan; phát huy tinh thần dân chủ, tin cậy, chia sẻ lẫn nhau, ý thức trách nhiệm, xây dựng đoàn kết trong lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong 6 tháng đầu năm.

Để làm tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở  6 tháng cuối năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện QCCD cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là:

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thực hiện QCDC ở cơ sở trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

- Tiếp tục gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Nghị quyết TW 4 khóa XII về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Thực hiện nghiêm túc QCDC cơ quan và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức, năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Thường xuyên đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC; duy trì thường xuyên chế độ giao ban, trực báo, xây dựng chương trình hàng quý, 6 tháng, một năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  cơ quan để triển khai thực hiện. Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các phòng, bộ phận. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy có năng lực, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh ủy và Cấp ủy. Xuân Quân

7947 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 690
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 690
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53976685