Kết quả về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan khối Đảng 

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan thuộc khối Đảng:

1) Thực hiện hợp nhất Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh và sắp xếp lại tổ chức bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 2) Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban BVCSSKCB tỉnh; 3) Sắp xếp, tổ chức lại cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; 4) Rà soát, giảm số lượng các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh; giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập. 5) Thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện (thí điểm ở huyện Đakrông). 6) Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 7) Thí điểm hợp nhất một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện. 8) Thí điểm hợp nhất một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc ở cấp huyện. Đến nay, phần lớn các cơ quan, đơn vị đã xây dựng xong Đề án sáp nhập, hợp nhất và có một số cơ quan, đơn vị đã đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức, bộ máy mới, cụ thể:

- Đối với cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy cấp tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư (Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 31/8/2018), Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các ban Đảng và cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện từ ngày 01/10/2018 (Quyết định số 1083-QĐ/TU, ngày 14/9/2018), theo đó: 1) Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc đảm bảo các nguyên tắc quy định và theo hướng số lượng phòng không ở mức tối đa để tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy. 2) Cắt biên chế, không còn vị trí việc làm lái xe, quản trị, kế toán; chuyển tài khoản, xe ô tô, cán bộ đang làm nhiệm vụ lái xe, cán bộ đang làm nhiệm vụ quản trị và kế toán về Văn phòng Tỉnh ủy. Thực hiện việc sắp xếp này, đã giảm được 12 phòng, 02 phó trưởng ban, 09 trưởng phòng, 13 phó trưởng phòng.

- Đối với Ban BVCSKCB tỉnh và 02 Đảng ủy Khối đã hoàn thiện xong Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trong đó: 1) Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, theo hướng chuyển giao trang thiết bị, bố trí đội ngũ y, bác sĩ về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đã đầu tư, nâng cao chất lượng khám, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và Nhân dân; 2) 02 Đảng ủy khối theo hướng giảm 04 đầu mối (Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và cơ quan UBKT Đảng ủy) xuống còn 02 đầu mối (Văn phòng và Ban xây dựng Đảng).

- Đối với việc thực hiện thí điểm hợp nhất đơn vị, chức danh: Đã xây dựng xong Đề án hợp nhất đơn vị (ban tuyên giáo và ban dân vận cấp ủy ở 01/09 đơn vị; ban tổ chức cấp ủy và phòng nội vụ ở 01/09 đơn vị; cơ quan UBKT cấp ủy và phòng thanh tra ở 03/09 đơn vị; cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở 02/09 đơn vị). Cơ bản hoàn thành việc hợp nhất chức danh (trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị đã thực hiện ở 07/09 đơn vị; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQVN đã thực hiện ở 02/04 đơn vị; chủ nhiệm UBKT kiêm chánh thanh tra  đã thực hiện ở 01/03 đơn vị).

- Đối với việc thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện, về thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND đã thực hiện ở 07 huyện và 112/141 xã, phường, thị trấn; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND đã thực hiện ở 01/10 huyện và 11/141 xã, phường, thị trấn.

 HY- VPTU

233 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 292
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 295
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9671945