Kết quả thực hiện đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những năm qua công tác củng cố tổ chức đảng ở trong các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập được cấp ủy cấp huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang ổn định về mô hình, phù hợp với tình hình của địa phương và quy định của Điều lệ Đảng: “Tổ chức cơ sở đảng được lập theo đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh” (có 30 TCCSĐ trực thuộc cấp huyện, thị, thành phố, 10 TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, 01 TCCSĐ được giao một số quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy). Đối với các tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã tiến hành sáp nhập các đơn vị sự nghiệp có chức năng tương đồng nhằm giảm đầu mối trực thuộc. Trong năm 2016, đã tiến hành chuyển giao, sáp nhập các tổ chức cơ sở đảng ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề để thành lập chi bộ cơ sở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở 09 huyện, thị, thành phố (giảm được 17 chi bộ cơ sở sau khi sáp nhập). Năm 2017, đã sáp nhập tổ chức cơ sở đảng ở bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế cấp huyện ở 8 đơn vị để thành lập tổ chức cơ sở đảng trung tâm y tế (giảm 8 tổ chức cơ sở đảng); năm 2018 đang xây dựng đề án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (Đoạn quản lý đường thủy nội địa, Trung tâm quản lý bến xe khách, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ, Trung tâm sát hạch xe cơ giới).HY- VPTU

 

818 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 450
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 450
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74036318