Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tích cực rà soát, nỗ lực trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Số vụ việc thuộc thẩm quyền được giải quyết dứt điểm chiếm tỷ lệ khá cao, qua đó đã hạn chế, ngăn ngừa khiếu kiện vượt cấp.

Sau mỗi kỳ tiếp dân UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra, xác minh về giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền và tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Giai đoạn 2015-2020, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất, chính sách đất đai, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương....

Về thực hiện công tác tiếp dân: Từ năm 2015 đến nay, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 8.275 lượt/12.424 người/7.743 vụ việc, trong đó có 244 đoàn/2.924 người/261 vụ việc. Cụ thể:

- Tiếp thường xuyên tại các đơn vị gồm 6.512 lượt/9.426 người/6.191 vụ việc, trong đó có 148 đoàn/1.835 người/161 vụ việc.

- Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các đơn vị gồm 1.763 lượt/2.998 người/1.552 vụ việc, trong đó có 96 đoàn/1.089 người/100 vụ việc.

Về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 7.528 đơn, trong đó: 7.503 đơn tiếp nhận trong kỳ; 25 đơn kỳ trước chuyển sang. Qua kiểm tra loại bỏ đơn trùng lặp, nặc danh và không rõ nội dung địa chỉ, đơn đủ điều kiện xử lý là 7.130 đơn. Qua sàng lọc, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 379 đơn (255 đơn khiếu nại; 124 đơn tố cáo). Kết quả giải quyết:

- Đã giải quyết 246/255 đơn khiếu nại (số đơn giải quyết bằng quyết định hành chính là 175; rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục là 71). Kết quả giải quyết: khiếu nại đúng 32 đơn, chiếm 13% (32/246); khiếu nại sai 179 đơn, chiếm 72,8% (179/246); khiếu nại đúng một phần 35 chiếm 14,2% (35/246). Kiến nghị thu hồi cho nhà nước 76.000.000đ và 61m2 đất, trả lại cho công dân 451.450.000đ.

- Đã giải quyết 121/124 đơn tố cáo. Kết quả: tố cáo đúng 13 đơn, chiếm 10,7% (13/121); tố cáo sai 71 đơn, chiếm 58,7% (71/121); tố cáo đúng 1 phần 37 đơn, chiếm 30,6% (37/121); kiến nghị thu hồi cho nhà nước 586.870.000đ; trả lại cho công dân 13.151.644đ; kiến nghị xử lý hành chính 02 cá nhân.

Công tác đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân và cán bộ, công chức: Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư liên quan công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, Quy định số 33-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân” được tổ chức thực hiện định kỳ vào ngày 29 hàng tháng và bắt đầu từ ngày 29/10/2019, Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng và các Ban đảng xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp dân hàng tháng; kịp thời thông báo cáo cấp ủy, chính quyền cấp dưới để phối hợp và tổ chức tiếp dân của lãnh đạo theo đúng quy định. Theo đó, ở cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau; vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ủy Ban kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan nắm tình hình, tổ chức tiếp nhận, chủ động tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phức tạp, kéo dài . 

Nhìn chung, công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết hiệu quả, không để xảy ra điểm nóng phức tạp. Đến nay, những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã cơ bản giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. T.Trang

120 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 289
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 290
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17906944