Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh 

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” (sau đây viết tắt là Quyết định 1163/QĐ-TTg). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2734/KH-UBND, ngày 29/6/2018 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương, đơn vị tổ chức các hội nghị, lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú bằng song ngữ tiếng phổ thông và tiếng dân tộc Vân Kiều. Đã có 700 cuốn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền về công rác dân tộc, chính sách dân tộc được in ấn, phát hành. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt đã xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương đã lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan cho đối tượng là học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số.

Tỉnh cũng đã quan tâm bố trí kinh phí cho các địa phương, đơn vị để triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động tại các địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Lê Duy

628 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 188
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 188
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15992620