Kết quả thực hiện chủ trương thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng 

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/1/2013 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn thí điểm việc kết nạp những người làm chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy trực thuộc; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các doanh đơn vị kinh tế tư nhân, coi trọng công tác kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành ủy và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng nói chung và phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân nói riêng; hàng năm mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, trong đó có nhiều quần chúng là chủ doanh nghiệp tham gia. Các cấp uỷ đảng đã xây dựng kế hoạch và tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc tăng cường kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân ở trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, kể từ khi thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 07 chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, trong đó: có 07 đảng viên là chủ sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài sản chi phối trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (có 03 đảng viên là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, 03 đảng viên là Giám đốc công ty TNHH, 01 đảng viên là giám đốc công ty cổ phần). Sau khi được kết nạp vào Đảng, các đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân đã thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; điều hành, quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, thực hiện tốt pháp luật lao động; bản thân và doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào của địa phương, các hoạt động công ích, nhân đạo, từ thiện, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đánh giá tốt. 

Qua thực tiễn cho thấy, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng có tác dụng quan trọng trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với thực tế công cuộc đổi mới đất nước, góp phần lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động và người quản lý doanh nghiệp. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững và thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng chưa thực hiện được nhiều, còn gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là phần lớn doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nhiều doanh nghiệp mang tính chất hộ gia đình, số lượng lao động ít và chủ yếu hợp đồng lao động theo mùa vụ nên không đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng hoặc tổ chức công đoàn, do đó chủ những doanh nghiệp này không đảm bảo điều kiện để được xem xét kết nạp vào Đảng theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. HY- VPTU

117 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 195
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 195
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9670665