Kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 

Thực hiện các nội dung đã ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ và tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh với BTV Tỉnh ủy năm 2018 vào ngày 15/1/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 26/2/2018 để triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết. Đến nay, các nội dung cam kết được Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh triển khai cơ bản hoàn thành.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018. Kết quả có 23/25 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. ( 2 chỉ tiêu không đạt là diện tích gieo trồng một số cây trồng chủ yếu và  tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa đạt kế hoạch). Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) tăng 15,2% so với năm 2017 (KH tăng 15%). Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 46,2/KH 46 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng so với năm 2017. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 657tỷ đồng/KH 620 tỷ đồng. Văn hóa- xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo các xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giảm 5,8% (kế hoạch 5-7%). Quốc phòng- an ninh được giữ vững, ANCT – TTATXH trên địa bàn ổn định. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được kết quả tích cực, có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 15/19 xã, đạt tỷ lệ 78,9%; UBND tỉnh đã có quyết định chọn 02 xã Vĩnh Thủy và Vĩnh Kim để chỉ đạo điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Về thực hiện các khâu, lĩnh vực đột phá, Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh đã cam kết 10 nhiệm vụ chính; trong đó có 6 nhiệm vụ đã triển khai đạt kết quả tốt, có 4 nhiệm vụ đã triển khai bước đầu. Cụ thể:

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng các kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU và 86-KH/TU của Tỉnh ủy, Đề án 1322 của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19- NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và ban hành 02 kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện thực hiện kế hoạch số 84-KH/TU, 86-KH/TU của Tỉnh ủy, 02 kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 110-CTHĐ/TU, 111-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy. Chỉ đạo UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng và hoàn thành các Đề án sáp nhập các xã, thôn, bản, khóm phố, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập, các trường học, Đề án nhất thể hóa các chức danh theo Kế hoạch của Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh đã ban hành. Đối với việc sáp nhập Trường học: đã tiến hành sáp nhập đơn vị 16 trường học, giảm 9 trường ( giảm từ 66 trường xuống còn 57 trường). Theo kế hoạch sau khi sáp nhập xong địa giới hành chính xã, thị trấn thì tiếp tục sáp nhập thêm 12 trường theo đề án đã được UBND huyện phê duyệt. Đối với  việc sáp nhập các thôn, bản, khu phố: có 148/195 thôn, bản thuộc đề án phải sáp nhập. Huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, có 22/22 xã thị trấn đã hoàn thành đề án sáp nhập thôn, bản khu phố và thông qua HĐND xã, thị trấn, đồng thời trình Sở Nội vụ thẩm định. Đối với việc sáp nhập các phòng, ban ngành cấp huyện: đã xây dựng và ban hành Đề án sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào BQLDAĐT&XD thành BQL ĐT&XD – Trung tâm PTQĐ; sáp nhập bộ phận Sự nghiệp của Phòng VHTT, TT TDTT, Đài Truyền thanh huyện để thành lập Trung tâm VHTT- TDTT huyện; sáp nhập bộ phận sự nghiệp khuyến công của Phòng KTHT và BQL các cụm công nghiệp thành Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; chuyển Trung tâm Dân số KHHGĐ về cho Trung tâm y tế huyện quản lý theo đề án của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã có quyết định sáp nhập đối với các đơn vị sự nghiệp nói trên. Đối với việc nhất thể hoá các chức danh: đã thực hiện nhất thể hoá chức danh Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMT huyện vào tháng 10/2018; đồng thời Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cho chủ trương thực hiện quy trình nhất thể hoá chức danh Chủ nhiệm UBKT đồng thời Chánh Thanh tra huyện, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời Giám đốc Trung tâm BDCT huyện. Thời gian thực hiện trong tháng 01/2019.

Trong năm 2018, đã chỉ đạo thành lập được 03 tổ chức công đoàn cơ sở (tại các doanh nghiệp Ngọc Tuấn, Lâm sản Quảng Trị, Hải Hoa, kết nạp được 140 đoàn viên công đoàn); thành lập 01 tổ chức đoàn cơ sở (tại Trường Mầm non tư thục Bình Minh, kết nạp 15 đoàn viên). Tuy nhiên, việc thành lập chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa thực hiện được theo kế hoạch. Lý do các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, số lượng lao động ít, thời gian làm việc không ổn định  nên khó khăn trong việc phát triển đảng viên để thành lập chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành kế hoạch triển khai năm dân vận chính quyền; ban hành quy định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về bộ tiêu chí công nhận đạt tiêu chuẩn mô hình dân vận khéo hàng năm. Đồng thời đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng các mô hình Dân vận khéo tại các khu dân cư. Đến nay có 21/22 xã, thị trấn đăng ký mô hình (Riêng xã Vĩnh Ô vẫn thực hiện nhưng chưa đăng ký). Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ tổ chức xét, công nhận và khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng năm 2018.

Tỷ lệ hộ nghèo của 03 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giảm 5,8%/KH 5-7% (toàn huyện còn 5,46%, giảm 1,3% so với 2017). Hiện nay, hộ nghèo của các xã: Vĩnh Ô còn 64,7% (giảm 10,5%); Vĩnh Hà còn 18,2% (giảm 6,3%), Vĩnh Khê còn 32,3% (giảm 5,2%). Công tác chỉ đạo giảm nghèo đối với 3 xã miền núi vượt kế hoạch đề ra.

Sau khi rà soát, đánh giá, có 14/14 xã  giữ vững được tiêu chí xã đạt chuẩn NTM theo quyết định của UBND tỉnh; 5 xã còn lại chưa đạt chuẩn đều tăng từ 02 tiêu chí trở lên. Chỉ đạo 02 xã Vĩnh Thái, Vĩnh Chấp đăng ký về đích năm 2018, tuy nhiên chỉ có xã Vĩnh Chấp được đưa vào kế hoạch thực hiện của tỉnh và sẽ về đích NTM trong năm 2018.

Đã chỉ đạo xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Cửa Tùng (giai đoạn 1).  Hiện nay, có 09 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã đăng ký thuê đất tại cụm công nghiệp, trong đó có 2 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Việc phối hợp kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá: Đã chỉ đạo UBND huyện tích cực phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị (là đơn vị quản lý Khu công nghiệp này) để thu hút các nhà đầu tư. Thời gian qua đã có một số nhà đầu tư đã nghiên cứu khảo sát, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào đầu tư vào Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá.                          

Sau khi có quyết định giao đất của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đang tích cực chỉ đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ, tích cực với UBND xã Vĩnh Ô để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm sớm hoàn thành việc giao 609,0ha đất (do BQLRPH lưu vực sông Bến Hải giao lại) cho đồng bào Vân Kiều thiếu đất sản xuất.

Công trình Nhà Văn hóa trung tâm huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2018 – 2020. Thời gian dự kiến khởi công công trình vào quí I/2019.

Thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ trên lĩnh vực nông nghiệp giữa 04 nhà (UBND huyện, Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao, Học Viện nông nghiệp Việt Nam, HTX/THT trồng dứa) để xây dựng vùng nguyên liệu dứa tại các xã: Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú với diện tích 29 ha, hiện nay một số diện tích đã cho thu hoạch dứa quả cung ứng cho công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao, góp phần mang lại thu nhập cho người nông dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như mô hình trồng dưa, rau củ quả sạch trong nhà màng với quy mô trên 5.500m2 tại 2 xã Vĩnh Trung và Vĩnh Tú; xây dựng mô hình sản xuất rau sạch theo phương pháp thủy canh với quy mô trên 1.300m2 tại xã Vĩnh Trung. Triển khai xây dựng vườn sản xuất tiêu sạch tại xã Vĩnh Kim, mô hình trồng chuối đỏ Dacca tại xã Vĩnh Hiền. Chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký thực hiện mỗi xã một mô hình sản xuất nông nghiệp sạch hoặc một sản phẩm đặc trưng của địa phương, đến nay đã có 22/22 xã, thị trấn đăng ký xây dựng với 41 mô hình hoặc sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua báo cáo của các xã, thị trấn, thấy rằng việc chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch hoặc sản phẩm đặc trưng đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, được người dân đồng tình hưởng ứng. Hiện nay, đã có 06 sản phẩm được đăng ký nhãn mác và thương hiệu sản phẩm, được đưa đi giới thiệu tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.

Về thực hiện trách nhiệm cá nhân, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy: đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm người đứng đầu của mình, tích cực, chủ động, kịp thời đề xuất với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018, hoàn thành một số khâu khó, khâu đột phá trên lĩnh vực phát triển KT – XH, xây dựng NTM. Bản thân đồng chí đã thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy; thực hiện tốt cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên năm 2018, đồng chí Phan Ngọc Tư được chi bộ, đảng bộ xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể thấy rằng, việc thực hiện cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã được triển khai bài bản từ xây dựng kế hoạch, giải pháp, phân công thực hiện đến kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; tạo sự thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, tạo hiệu ứng lan tỏa đến đội ngũ CB,CC,VC trong toàn hệ thống chính trị, góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Thông qua việc ký cam kết trách nhiệm đã tạo được cách nghĩ, cách làm mới, xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các ý tưởng mới để triển khai, góp phần thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển, thực hiện có hiệu quả hơn các nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Thủy Phương

747 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 372
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 372
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55942835