Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

9 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã tổ chức thực hiện 161 cuộc thanh tra, kiểm tra (6 cuộc từ năm 2018 chuyển sang) đối với 818 đơn vị, tổ chức và 754 cá nhân, trong đó 59 cuộc thanh tra hành chính đối với 69 đơn vị; 102 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 749 tổ chức và 754 cá nhân.

Đã kết thúc 40 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 39 kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 120 đơn vị, tổ chức và 184 cá nhân có sai phạm với số tiền 14,638 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 9,364 tỷ đồng; kiến nghị khác 4,734 tỷ triệu đồng; đã thu 3,041 tỷ đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tiếp 929 lượt/1.106 người/827vụ việc (242 vụ cũ; 585 vụ mới). So với cùng kỳ năm 2018, số lượt tăng 8,9% (929/853), số người giảm 13,2% (1.106/1.274/), số vụ việc tăng 0,5% (827/823). Trong đó, có 19 đoàn/126 người/08 vụ cũ và 11 vụ mới phát sinh. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại về  tranh chấp đất đai, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa, khiếu nại về chính sách, tài sản, tố cáo trong lĩnh vực hành chính, tham nhũng.

Các cấp, các ngành tiếp nhận 943 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 86 đơn, tố cáo 39 đơn; kiến nghị, phản ánh 818 đơn). Trong đó, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 48 đơn (khiếu nại: 38 đơn, tố cáo: 10 đơn). Đã giải quyết 29/38 đơn khiếu nại (đạt 76,3%), 7/10 đơn tố cáo (đạt 70%). Hải Yến (tổng hợp)

666 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 155
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 155
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17135068