Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh năm 2019 

Trong năm 2019, các cấp ủy, UBKT các cấp đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, tạo sự đồng bộ, chặt chẽ, thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng .

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp có đổi mới, chú trọng về chất lượng, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực quan trọng; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cách một cấp. Qua kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

Trong năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 500 tổ chức đảng và 681 đảng viên, trong đó, có 453 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 9,9% tổ chức đảng, tăng 9,2% đảng viên so với năm 2018), trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 05 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra  05 tổ chức đảng và 08 đảng viên (TUV 3; ĐUV 5); cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở đã kiểm tra 495 tổ chức đảng (BTV cấp huyện 112, cơ quan tham mưu cấp ủy cấp huyện 49; Đảng ủy, BTV Đảng ủy cơ sở 319; Đảng ủy bộ phận 5) và 673 đảng viên (HUV 16, ĐUV 103, CUV 326). Qua kiểm tra, kết luận có 478 tổ chức đảng và 662 đảng viên thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 21 tổ chức đảng và 09 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 02 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh giám sát 433 tổ chức đảng (giảm 8,4% so với năm 2018) và 557 đảng viên, có 406 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (TUV 6, HUV 16, ĐUV 118, CUV 266). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 6 tổ chức đảng và 18 đảng viên (TUV 6, HUV 5, ĐUV 7), BTV cấp huyện, Đảng ủy, BTV đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận giám sát 427 tổ chức đảng và 539 đảng viên (HUV 11, ĐUV 111, CUV 266); qua giám sát, phát hiện 8 tổ chức đảng, 03 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh giám sát 318 tổ chức đảng và 260 đảng viên, có 185 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (TUV 2, HUV 9, ĐUV 46, CUV 128). Trong đó: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát 06 tổ chức đảng và 08 đảng viên (TUV 2, HUV 2, ĐUV 2), Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cấp cơ sở giám sát 315 tổ chức đảng và 252 đảng viên (HUV 7, ĐUV 44, CUV 128); qua giám sát, phát hiện 02 đảng viên có dấu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên, đồng thời, đã yêu cầu cá nhân, tổ chức khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 tổ chức đảng và 74 đảng viên, trong đó có 29 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 9,2% tổ chức đảng; giảm 9,8%  đảng viên so với năm 2018), trong đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên (HUV 1, ĐUV 1), nội dung kiểm tra tập trung việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; về công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp được Nhà nước giao; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 10 tổ chức đảng và 72 đảng viên (ĐUV 16, Chi ủy viên 11). Qua kiểm tra, kết luận có 11 tổ chức đảng và 67 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 45 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 44 đảng viên.

  Năm 2019, tình hình tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khiếu kiện diễn biến phức tạp, nội dung tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, thu hồi đất... tăng nhiều so với năm 2018. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã giải quyết 19 đơn tố cáo, phản ánh đảng viên (tăng 0,9% so với năm 2018), trong đó, UBKT Tỉnh ủy giải quyết 02 đảng viên, UBKT cấp huyện và cơ sở giải quyết 17 đảng viên. Qua giải quyết tố cáo, kết luận chưa có sơ sở 02 đảng viên, tố cáo sai 08 đảng viên, tố cáo đúng một phần 09 đảng viên; có vi phạm 08 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 05 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng, 324 đảng viên, có 72 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (TUV 01, HUV 5, ĐUV 16, CUV 50). Nội dung vi phạm chủ yếu là nguyên tắc tập trung dân chủ; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính...; đối tượng vi phạm là cấp ủy viên các cấp, đảng viên giữ chức vụ chiếm tỷ lệ cao. Việc xử lý kỷ luật cơ bản được xem xét, quyết định đúng thẩm quyền, áp dụng hình thức phù hợp, đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục; có lý, có tình, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Hải Yến

 

347 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 238
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 238
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17909188