Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, của các chi bộ, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 với nhiều nét mới.

Bám sát phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Văn  phòng đề ra trong năm 2017, Đảng uỷ, các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, vươn lên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Các đồng chí đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng vững mạnh. Nêu cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo thực hiện đúng quy chế làm việc của Tỉnh uỷ. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác của cấp uỷ; giành nhiều thời gian đi cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gở khó khăn vướng mắc, biểu dương, nhân rộng những mô hình tốt.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh uỷ đã gương mẫu nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp uỷ; công tác tham mưu tổng hợp có những chuyển biến rõ nét, chất lượng công tác tham mưu nhìn chung được nâng lên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trên địa bàn gắn với các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, tôn giáo, dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Tham mưu, phục vụ tốt các cuộc hội nghị của Tỉnh uỷ, các cuộc họp, cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các sở, ban ngành; các hội nghị giao ban định kỳ về công tác nội chính, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng; giao ban các ban đảng và văn phòng tỉnh uỷ và các cuộc họp khác...

  Tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung, phục vụ các phiên làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ với các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành trung ương, đặc biệt là phiên làm việc của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; phối hợp tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, như kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn, 45 năm ngày giải phòng Quảng Trị...

Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo được duy trì thường xuyên, kịp thời; hoàn thành xây dựng, đưa Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh vào hoạt động, phát huy hiệu quả. Mạng thông tin diện rộng của đảng được bảo đảm thông suốt.

Công tác văn thư đã thực hiện đúng các qui định, hướng dẫn về thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, công tác quản lý và sử dụng con dấu. 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 3432 văn bản đến, phát hành trên 750 văn bản đi; công tác lập hồ sơ, công tác quản lý tài liệu mật được thực hiện theo đúng qui định.

Công tác lưu trữ có tiến bộ, đã tiếp nhận, chỉnh lý hoàn chỉnh tài liệu giấy Phông văn phòng Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Công tác bảo quản bảo vệ tài liệu lưu trữ được chú trọng, công tác khai thác tài liệu lưu trữ thực hiện kịp thời, nhanh chóng, bảo đảm bảo mật tài liệu.

Công tác quản trị, hoạt động nhà khách có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng các dịch vụ được nâng lên.

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm là đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luật, Chỉ thị, Quy chế, Quy định có chất lượng. Hoàn thành về cơ bản việc xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định, Quy trình công tác của Văn phòng Tỉnh uỷ trong năm 2017.

Đảng uỷ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập và đăng ký làm theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng.

Đảng ủy đã nghiên cứu, ban hành mẫu bản đăng ký và cam kết cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nội dung Bản cam kết và đăng ký có nhiều điểm mới, sáng tạo, tích hợp được các nội dung, yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối;  phù hợp với thực tế của đảng bộ và cơ quan, có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường việc sinh hoạt theo các chuyên đề như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên”. Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng viên là lãnh đạo Văn phòng chuẩn bị nội dung, trực tiếp giới thiệu các Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII) cho đảng viên trong Đảng bộ. Sau học tập 100% đảng viên đều có bản thu hoạch, nhiều bản thu hoạch thể hiện sâu sắc nhận thức của cá nhân qua nghiên cứu, học tập, có liên hệ thực tiễn của cơ quan.

Thường xuyên sâu sát quần chúng, đảng viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ, đẩy lùi những biểu hiện giảm sút về tinh thần, trách nhiệm đối với công việc. Kết quả đó đã góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện khác để tiến hành đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đã tiến hành duyệt nội dung và nhân sự nhiệm kỳ mới của 5/5 chi bộ trực thuộc, dự kiến sẽ tổ chức đại hội vào trung tuần tháng 8 năm 2017. Chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo văn phòng Tỉnh uỷ giai đoạn 2015 - 2020, xây dựng quy  hoạch 2020 - 2025; bổ sung quy hoạch các cấp ủy trực thuộc giai đoạn 2015 – 2017, quy hoạch giai đoạn 2017 – 2020; hoàn thành việc bổ sung quy hoạch các chức danh trưởng, phó các phòng, bộ phận trực thuộc giai đoạn 2015 - 2020; quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025. Tham gia thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm lại 01 đồng chí Phó chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; điều động, bổ nhiệm 01 đồng chí giữ chức Phó trưởng phòng tài chính đảng; tiếp nhận, bổ nhiệm 01 đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kinh tế, đối ngoại.

Chỉ đạo việc thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và chỉ đạo UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; Đảng uỷ đã bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên và việc chấp hành Điều lệ đảng ; giám sát việc chấp hành và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn minh công sở, đề xuất với lãnh đạo văn phòng có chủ trương chỉ đạo và thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích chính của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Tổ chức, tham gia các đoàn kiểm tra về công tác tài chính đảng, công tác văn thư, lưu trữ ở các huyện, thị, thành ủy theo kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tập trung chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và các phong trào thi đua; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mừng đảng, mừng xuân... Chỉ đạo công đoàn động viên đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội. Củng cố tổ chức Đoàn thanh niên cơ quan, định hướng nội dung hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tập hợp tuổi trẻ vào các phong trào hoạt động, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

 Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Rà soát, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

- Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cấp xã, phát huy các ứng dụng của Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để đầu tư thực hiện dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu tập trung của Tỉnh uỷ.

- Tiếp tục thực hiện, hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, tăng cường phối hợp, hướng dẫn nghịêp vụ công tác đối với văn phòng các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

- Tiếp tục sắp xếp, điều chuyển, bổ sung đội ngủ cán bộ, công chức, người lao động của các phòng, đơn vị theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt và theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ sử dụng có hiệu qủa các nguồn kinh phí năm 2017.  Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp của Văn phòng Tỉnh uỷ.

- Ban hành Quy chế, bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định, quy trình công tác đã ban hành.

- Chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức có chất lượng việc tập huấn cho đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng, thẩm định văn bản của Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ cấp huyện.

- Chỉ đạo Nhà khách tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ nhằm thu hút khách hàng,  nâng cao doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên tiếp cận các văn bản, quy định mới, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, xử lý tốt các mối quan hệ công tác, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

- Chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề.  Trong năm 2017, các chi bộ đều phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch số 75-KH/ĐUVPTU, ngày 29/12/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  và Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban TVTU về tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tham gia ý kiến với lãnh đạo văn phòng về tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ văn phòng Tỉnh uỷ. Phát huy vai trò của Đảng uỷ, của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, phân công nhiệm vụ của đảng viên.

- Tham gia ý kiến về đánh giá, tuyển dụng, bố trí, đề bạt, đào tạo, quy hoạch và giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên cơ quan văn phòng tỉnh uỷ. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 theo hướng dẫn của cấp trên. Kiểm điểm đánh giá đảng viên cuối năm gắn với việc thực hiện nội dung bản đăng ký và cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy và các chi bộ, nhất là kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên, đảng viên giữ  chức vụ lãnh đạo các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.     

- Tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với 1-2 Chi bộ.

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở văn phòng Tỉnh uỷ và Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ tiến hành đại hội nhiệm kỳ theo đúng qui định và triển khai thực hiện tốt các hoạt động sau đại hội.

- Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, tổ chức thực hiện tốt Quy chế thi đua-khen thưởng, Quy chế văn minh công sở. Xuân Quân

1176 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 570
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 570
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78247886