Kết quả 5 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Xác định việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012, của Ban Bí thư Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” là công cụ để cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tự soi, tự sửa, tự răn mình; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, trong 5 năm qua BTV Tinh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định kịp thời, nghiêm túc, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ngay sau khi có Quy định, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt các nội dung trong Quy định đến các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Thường trực Bộ phận giúp việc BTV về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn, thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc; Chỉ đạo các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai ở cấp mình và chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt Quy định, trong đó chú trọng việc đưa yêu cầu của Quy định 101- QĐ/TW vào việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, vào việc thực hiện Quy định 47 - QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, lồng ghép việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cụ thể hóa Quy định bằng Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU, ngày 6/3/2013 về “thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Hướng dẫn số 23 - HD/BTGTU, ngày 14/2/2017 về “Xây dựng kế hoạch hành động của tập thể; kế hoạch làm theo của cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đưa nội dung của Quy định 101-QĐ/TW vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung “nêu gương” phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị và quản lý bản đăng ký trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Việc đăng ký các nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã bám sát đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và của bản thân để đề ra các kế hoạch, giải pháp, thời gian hoàn thành. Những cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu thể hiện rõ trách nhiệm, tính tiên phong, làm gương trong các bản đăng ký của mình. Các bản đăng ký nêu gương, kế hoạch cá nhân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm đều được chi bộ góp ý, thông qua. Kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký, cam kết là cơ sở để bình xét, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm. Qua báo cáo, ghi nhận: Năm 2013: 30.022/36.976 đảng viên tự giác xây dựng được kế hoạch và đăng ký những việc làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, đạt 82%; trong đó, 100% cán bộ chủ chốt các cấp đã xây dựng được kế hoạch cụ thể của bản thân;  Năm 2014: 35.828/38.949 đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo đạt 92%, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp vẫn đảm bảo tỷ lệ 100%; Năm 2015: 39.246/40.499 đảng viên xây dựng kế hoạch, đạt tỷ lệ 97%; đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đảm bảo tỷ lệ 100%; Năm 2016: 33.848 đảng viên/42.292 đảng viên đăng ký kế hoạch làm theo (đạt tỷ lệ 80,03%); Năm 2017: toàn tỉnh có 537 TCCS Đảng/ 554 TCCS Đảng đăng ký kế hoạch hành động của tập thể (đạt tỷ lệ 97%); 38.574 đảng viên/43.582 đảng viên đăng ký kế hoạch làm theo (đạt tỷ lệ 88,5%).

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định cũng như công tác tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được thực hiện triệt để, thường xuyên, nghiêm túc. Không chỉ có những cuộc kiểm tra chuyên đề, BTV Tỉnh ủy còn kết hợp việc kiểm tra thực hiện Quy định 101-QĐ/TW với kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và nay là Chỉ thị 05-CT/TW; Nghị quyết 04-NQ/TW khoá XI, Nghị quyết 04-NQ/TW khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 5 năm (từ 2012-2017), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kiểm tra 16 tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức Đảng về việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW đối với 4 tổ chức Đảng và 12 đảng viên; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW đối với 01 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiến hành 35 lượt kiểm tra, giám sát tại 16/16 Đảng bộ trực thuộc.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường chỉ đạo việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở. Liên quan đến việc giải quyết đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên theo những nội dung trong Quy định 101-QĐ/TW, UBKT Tỉnh uỷ đã giải quyết đơn thư tố cáo đối với 06 đảng viên. Kết quả giải quyết tố cáo: Tố cáo sai: 03; tố cáo đúng, có vi phạm: 03; đã thi hành kỷ luật: 02 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Cấp uỷ các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 323 đảng viên (trong đó, BTV Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên (khiển trách 02, khai trừ 01); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng: 03 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 114 đảng viên (trong đó Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên (khiển trách 09, cảnh cáo 02, khai trừ 01); giải quyết tố cáo đảng viên: 58 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng: 01 đảng viên.

Ngoài ra còn phải kể đến việc một số cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa Quy định và thực hiện việc “nêu gương” thông qua các phong trào như: Đoàn Thanh niên với phong trào đăng ký “Công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác”; Đảng bộ Công an tỉnh với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Ngành giáo dục với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”... Nhiều xã, phường, thị trấn đã cụ thể hóa với thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới... Cùng với việc quán triệt, công tác tuyên truyền về nội dung của Quy định cũng được chú trọng. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội chú trọng việc tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua các văn bản ban hành, qua các trang thông tin điện tử của ngành, địa phương....các cơ quan thông tấn báo chí cũng đẩy mạnh việc đưa tin, xây dựng chuyên trang, phóng sự, bài viết về chủ đề này.

Có thể nói, trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Quy định 101-QĐ/TW đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện thường xuyên, tích cực trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tác dụng trong thực tiễn để cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tự soi, tự sửa, tự răn mình. Qua thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, cán bộ, công chức đã chủ động hơn trong tham mưu, đề xuất giải quyết công việc. Việc tiếp công dân được thực hiện tốt hơn với thái độ niềm nở, văn minh, lịch sự và đúng theo quy chế. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Các xã, phường, thị trấn có nhiều đổi mới trong hoạt động, công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo, mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện, đã giảm bớt phiền hà, sách nhiễu cho Nhân dân. Việc quan tâm tới đời sống của Nhân dân được chú trọng, chất lượng công việc ở các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng lên. Những vụ vi phạm, mất đoàn kết nội bộ được xử lý kịp thời, triệt để, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng được nâng lên...

Sau 05 năm triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có thể khẳng định rằng, Quy định của Ban Bí thư đã đi vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của Nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy định trên, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị đã đề ra một số giải pháp, như: Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về “những điều đảng viên không được làm”. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt việc cam kết tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017, thực hiện ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành với lãnh đạo cấp trên theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đưa nội dung nêu gương thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá việc thực hiện “nêu gương”; nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua thực hiện./. Hằng Nga

5703 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 204
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 208
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7478727