Kết quả 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 65 -HD/BTGTW của Ban tuyên giáo Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Đào tạo, bồi dưỡng Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng; hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng vào thực tiễn công tác. Nhận thức được yêu cầu đó, ngày 11/12/2012 Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW về chương trình Sơ cấp Lý luận chính trị. Qua 5 năm triển khai thực hiện, tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số tkết quả đáng ghi nhận.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã mở 27 lớp, với 1.835 học viên tham gia. Đối tượng bao gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên ở cơ sở; bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên, cán bộ bán chuyên trách cấp xã... Kết quả, 100% học viên dự học được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tỷ lệ khá giỏi đạt từ 25 - 35%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời ban hành Công văn số 615-CV/BTGTU, ngày 27-5-2013, “về việc thực hiện Hướng dẫn 65-HD/BTGTW và 69-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương”. Nhận thức của cấp ủy đảng về vị trí vai trò của công tác đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị có bước chuyển biến rõ nét, từ đó ngày càng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể như: Chọn cử đúng đối tượng dự học; thường xuyên theo dõi, quản lý việc chấp hành quy định và chế độ học tập.

Việc thực hiện Đề án 02 về phát triển các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đảm bảo được hệ thống cơ sở vật chất tại các Trung tâm BDCT tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức mở lớp.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương vẫn còn có một số hạn  chế nhất định. Nội dung chương trình Sơ cấp LLCT vẫn còn bất cập, chưa phù hợp với một số đối tượng; nặng về cung cấp những kiến thức lý luận, ít tính thực tiễn; nhiều khái niệm, thuật ngữ trừu tượng chưa phù hợp với đối tượng; việc chuyển tải, cập nhật, bổ sung các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; những vấn đề lý luận mới chưa kịp thời... Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đúng mức về vị trí, vai trò của việc đào tạo chương trình Sơ cấp LLCT. Một số Trung tâm BDCT cấp huyện chưa làm tốt công tác rà soát, công tác phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền trong công tác mở lớp Sơ cấp LLCT. Nguồn học viên ngày càng thu hẹp do trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao, đa số đã có bằng đại học, cao đẳng, gần như có trình độ chính trị tương đương hoặc trên chương trình Sơ cấp LLCT; điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên chuyên trách của một số Trung tâm BDCT còn chưa đảm bảo cho công tác mở lớp…nên số lượng lớp và số lượng cán bộ, đảng viên dự học lớp So cấp LLCT hàng năm giảm.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Hướng dẫn 65-HD/BTGTW về chương trình Sơ cấp LLCT, đòi hỏi cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ của cấp uỷ, chính quyến các ban, ngành, đoàn thể, các Trung tâm BDCT cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc và của chính bản thân người học.

Cấp ủy, chính quyền, các Trung tâm BDCT cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc của tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những khó khăn, bất cập, tồn tại trên; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về LLCT, quan điểm, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Thông qua hoạt động của truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị trong các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân dân trong việc hiểu và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách giảm dần độc thoại, độc chép tiến tới áp dụng phương pháp nêu vấn đề, đối thoại. Đồng thời, từng bước sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tế vào trong giảng dạy như: Máy chiếu, máy vi tính, biểu mẫu, thống kê,... nhằm khắc phục một cách có hiệu quả tình trạng lười học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Xây dựng bộ quy định về đối tượng được học Trung cấp LLCT phải được qua đào tạo và có bằng Sơ cấp Sơ cấp LLCT hoặc tương đương.

Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức quản lý đào tạo.Cần có những biện pháp và tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm BDCT và các ban ban, ngành và địa phương, cơ sở trong việc tổ chức quản lý hoạt động đào tạo và quá trình học tập của học viên. Thực hiện thông báo kết quả học tập qua các môn học của học viên về các địa phương, cơ sở cử người đi học. Kết quả học tập, rèn luyện của học viên phải được xem xét như là những căn cứ quan trọng cho việc bố trí, sắp xếp vị trí công tác cho học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Châu Minh

1396 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 739
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 739
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78246261