Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Sau khi Bộ Chính trị khóa X ban hành Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đã ban hành kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 24/5/2010 về triển khai thực hiện Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị và các thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc triển khai thực hiện Kết luận 62-KL/TW và chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ yêu cầu, nội dung của Kết luận 62-KL/TW để chủ động xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; gắn việc triển khai Kết luận 62-KL/TW với việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá IX "về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", các Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành các quy định, quy chế về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng và các Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

Kết quả qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời định hướng nội dung, chương trình hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn đảm nhận công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các cấp ủy phân công đồng chí UVBTV và cấp uỷ viên để Mặt trận và các đoàn thể giới thiệu bầu và giữ các chức danh chủ chốt ở các cấp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Định kỳ vào hàng quý và đầu năm, cấp uỷ, chính quyền làm việc, nghe báo cáo tình hình hoạt động; đồng thời, xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và những vấn đề liên quan đến Nhân dân.

Các cấp chính quyền đã chỉ đạo và quan tâm  tạo mọi điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân để chỉ đạo xử lý; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua quy chế, chương trình phối hợp để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng và tạo mọi điều kiện để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua MTTQ, đoàn thể để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ; xây dựng được nhiều mô hình tập hợp quần chúng mới, sáng tạo, có hiệu quả,  thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; từng bước đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc, chức việc tôn giáo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trong đấu tranh các âm mưu kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, Tổ hòa giải cơ sở, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ tự quản... để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Coi trọng công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội, thường xuyên vận động thu hút, kết nạp đoàn viên, hội viên vào tổ chức; xây dựng các CLB, đội, nhóm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên theo sở thích, nhu cầu, đối tượng....

 Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế, đó là: Một số cấp uỷ đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội một số nơi còn hình thức, hiệu quả thấp. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nơi chậm đổi mới, chưa tạo được sức hấp dẫn để thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vào tổ chức đoàn, hội; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên một số tổ chức chưa cao. Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội với các ban ngành chưa đồng bộ, chưa tạo được sức mạnh trong tập hợp quần chúng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW có hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW; tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác Mặt trận và các đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sâu rộng trong Nhân dân.

Tập trung đầu tư các nguồn lực cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm để mọi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Định kỳ cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp làm việc, nghe báo cáo tình hình và định hướng hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước các cấp. Duy trì và triển khai thực hiện Pháp lệnh và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, thoái hoá biến chất, hách dịch, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW khóa XII về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên trách làm công tác Mặt trận, các đoàn thể. Trong tuyển chọn cán bộ cần quan tâm những người có khả năng, có tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng, người đã trưởng thành từ phong trào thực tiễn. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo quy chế phối hợp; tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang với các xã, thôn, bản trong công tác dân vận, tạo sức mạnh chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp quần chúng nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng; hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong nhân dân để tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, nội lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong phản biện, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các cấp uỷ đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của TW, của Tỉnh uỷ về công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân sau giám sát, phiện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (ban hành theo Quyết định số 907-QĐ/TU ngày 29/3/2018) và Quy định về tổ chức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh (ban hành theo Quyết định số 908-QĐ/TU ngày 29/3/2018) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thủy Phương

299 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 264
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 269
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9188528