Kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để phổ biến, quán triệt cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo sao gửi đến các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy để nghiên cứu, quán triệt và lồng ghép vào các chương trình hội nghị để thông báo, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong tổ chức, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW.

Trong 05 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 135 hội nghị với hơn 10.341 lượt cán bộ đảng viên tham gia; phát hành hơn 5437 tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác phổ biến, quán triệt.

Để triển khai thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản: Quy định 33-QĐi/TU, ngày 09/8/2020 “Về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân”; Nội quy tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ; Quyết định số 1562-QĐ/TU, ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ v/v thành lập Tổ tư vấn, Tổ giúp việc cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Quyết định số 1730-QĐ/TU, ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy chế phối hợp công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; Quy định số 810-QĐ/TU, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân”; Quy định số 1295-QĐ/TU, ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh uỷ ban hành: Hướng dẫn số 04-HD/BNCTU, ngày 02/7/2019 hướng dẫn cấp ủy các cấp triển khai thực hiện thống nhất theo tinh thần Công văn số 4034-CV/BNCTW, ngày 28/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương; UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 12-QĐi/UBKTTU, ngày 22/01/2020 của UBKT Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã xây dựng, ban hành quy định, quy chế về trách nhiệm tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân của đồng chí bí thư huyện, thị, thành ủy; thành lập Tổ giúp việc cho đồng chí bí thư huyện, thị, thành uỷ về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân của đồng chí bí thư huyện, thị, thành uỷ; thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của đồng chí bí thư huyện uỷ trên cổng thông tin điện tử huyện, đài phát thanh, niêm yết tại trụ sở để công dân biết. Trong 05 năm qua, các huyện, thị, thành uỷ đã ban hành hơn 70 văn bản để tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW.

Ban thường vụ đảng uỷ các xã, phường, thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, KNTC của dân, ban hành quy định, nội quy tiếp công dân của người đứng đầu cấp uỷ; thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên hộp thư công vụ và tại trụ sở làm việc để công dân được biết. Điển hình huyện Hải Lăng 16/16 xã, thị trấn đã ban hành quy định và nội quy tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Qua 05 năm thực  hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW. Trong đó, tập trung chỉ đạo những nội dung, nhiệm vụ cụ thể phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, các cấp ủy và các đồng chí bí thư cấp ủy từ tỉnh đến xã đều thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đối với những vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đồng chí bí thư cấp ủy đã trực tiếp đối thoại với người dân để chỉ đạo xử lý. Nhìn chung, người đứng đầu cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, góp phần phát huy tốt hơn quy chế dân chủ, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Số cuộc tiếp dân định kỳ/số lượt công dân được tiếp: 8659 cuộc/4465 lượt công dân. Số cuộc tiếp dân đột xuất/số lượt công dân được tiếp: 276 cuộc/387 lượt công dân. Tổng số phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận, xử lý: 2275 đơn. Số phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý, chỉ đạo xử lý; kết quả xử lý, chỉ đạo xử lý: 2183 đơn. Số phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền xử lý, chỉ đạo xử lý: 92 đơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung việc thực hiện Quy định số11- QĐi/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của ban thường vụ, UBKT các cấp; lấy việc thực hiện Quy định làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng đối với người đứng đầu cấp ủy. Cấp uỷ cấp huyện đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đưa nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của ban thường vụ, UBKT.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ thực hiện 23 cuộc kiểm tra, giám sát; các huyện, thị, thành uỷ đã tổ chức 43 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Quy định 11- QĐi/TW và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo . Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Thủy Phương

 

96 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1120
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1121
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81955626