Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chương trình công tác năm 2018 

Tại Thông báo kết luận số 378 ngày 9/3/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong năm 2018. Cụ thể như sau:

Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

Năm 2017, năm thứ hai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác tổ chức xây dựng đảng, nhiều vấn đề mới, khó đặt ra, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ngành dọc cấp trên về công tác tổ chức xây dựng đảng với khối lượng công việc nhiều hơn so với các năm trước. Các nội dung công việc đều hoàn thành đạt chất lượng, có nhiều điểm mới, sáng tạo hiệu quả, nhiều nội dung bước đầu triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị. Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác xây dựng Đảng đã được hiện thực hóa trong thực tiễn.

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện chủ đề “Năm công tác cán bộ”; hoàn thiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai đồng bộ Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ cấp mình trong năm 2017. Phối hợp với các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu thực hiện ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy địa phương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy và nâng cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; là một giải pháp quan trọng để làm tốt công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự, tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ các cấp kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch; nghiên cứu, cân nhắc toàn diện, tham khảo nhiều kênh thông tin để đánh giá đúng cán bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ. Trong năm, Ban đã thẩm định, đề xuất, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành có chất lượng việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 -2025. Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và quản lý biên chế của toàn hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với sự tận tụy, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2017 đã góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh, để công tác xây dựng đảng ngày càng được khẳng định là vị trí then chốt.

Đồng thời, Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao sự nghiêm túc của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong việc xác định những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các cơ quan tham mưu chuyên trách của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Báo cáo số 555-BC/BTCTU, ngày 28/2/2018 của Ban.

Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm và một số kiến nghị đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ lưu ý sâu hơn một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Để góp phần thực hiện tốt các nội dung của chủ đề “Năm Doanh nghiệp”, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội như nộp ngân sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội... Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tập trung rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp hạng 1, hạng 2 để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tốt công tác quản lý, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ quản trị doanh nghiệp có chất lượng.

-. Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, tập trung tham mưu chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; theo đó, Ban sớm trình Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của BCH Trung ương về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua tại Hội nghị lần thứ 13 vào cuối tháng 3, chậm nhất là đầu tháng 4 và triển khai thực hiện trong quý II/2018.

Những nội dung được Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã nêu cụ thể, yêu cầu phải làm ngay thì cần xây dựng rõ lộ trình thực hiện. Ban cần thể hiện quyết tâm, chính kiến, tham mưu triển khai các giải pháp căn cơ để năm 2018 phải có sự chuyển biến rõ nét hơn, tạo sự đột phá về tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

- Tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chặt chẽ công tác tuyển dụng, điều động, bố trí, sử dụng, đào tạo cán bộ, công chức cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời phối hợp Sở Nội vụ làm tốt công tác quản lý  đội ngũ cán bộ, công chức chung toàn tỉnh.

Chủ động khảo sát đánh giá cán bộ khối đảng, đoàn thể để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu tổ chức Hội  nghị cán bộ công chức khối đảng, Mặt trận, đoàn thể để quán triệt các chủ trương mới của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện những nội dung mới của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 36- KL/TU, ngày 28/11/2016, đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Kết luận số 37-KL/TU, ngày 28/11/2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.

Tham mưu chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2018.  Nghiên cứu đề xuất bổ sung quy định việc lấy ý kiến giới thiệu của tổ chức đảng, của cơ sở để tìm nguồn cán bộ theo hướng công khai, dân chủ trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ. Chủ động tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, quy trình công tác nhân sự để bổ sung kịp thời các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong năm 2018, thay thế các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo, gắn với xây dựng các Đề án về đào tạo cho 4 đối tượng cán bộ theo đề xuất của Ban. Chủ động phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, nhất là tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đương nhiệm và cán bộ được quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

-  Chú trọng tham mưu chỉ đạo công tác tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ ở cơ sở. Tham mưu làm tốt việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới “Nội dung sinh hoạt chi bộ” gắn với tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát tính minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Rà soát, điều chỉnh, sớm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một số quy định về công tác cán bộ cho phù hợp với các quy định của Trung ương vừa mới ban hành.

- Có kế hoạch kiện toàn lãnh đạo Ban khi một số đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu theo chế độ; kiện toàn, sắp xếp các phòng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết 39-NQ/TW, Đề án vị trí việc làm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo không gian sáng tạo nhằm phát huy trí tuệ, tính chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức của Ban trong thực hiện nhiệm vụ. HY- VPTU

1018 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 625
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 625
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78245934