Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về chương trình công tác năm 2018 

Tại Thông báo kết luận số 379 ngày 9/3/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong năm 2018. Cụ thể như sau:

Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, các nội dung công việc được Thường trực Tỉnh ủy định hướng chỉ đạo, hoàn thành có chất lượng công tác tham mưu về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, góp phần tạo điểm nhấn, nét mới trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Một số kết quả đạt được của các cơ quan trong khối nội chính trong năm qua như: tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ cao; việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử kịp thời, tỷ lệ đều đạt và vượt chỉ tiêu do Trung ương giao; các ngành làm án có sự phối hợp chặt chẽ, nhất là trong xác định các vụ án trọng điểm, tổ chức xét xử lưu động, tổ chức các phiên tòa để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; không để xảy ra tình trạng oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; các vụ án có sai sót được hạn chế ở mức thấp hơn quy định cho phép. Công tác thi hành án dân sự bước đầu có chuyển biến cả về số vụ thi hành và số tiền thu được. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả tốt, tiềm lực quốc phòng được tăng cường; lực lượng vũ trang tỉnh ( công an, quân đội) được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đánh giá cao..., là minh chứng về những nỗ lực của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo về lĩnh vực nội chính. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một số quy định, quy chế về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại với nhân dân. Tích cực, chủ động trao đổi, phối hợp với các cơ quan nội chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mối quan hệ công tác giữa các cơ quan nội chính ngày càng chặt chẽ. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy thành lập Tổ tham mưu, giúp việc về nội chính và PCTN cấp huyện, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp cấp huyện; ban hành Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Tổ tham mưu công tác nội chính và PCTN cấp huyện, giúp cho cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN, tạo sự liên thông về công tác nội chính đảng từ tỉnh đến cơ sở. So với các năm trước, hoạt động của Ban trong năm 2017 đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí, từng bước khẳng định tầm quan trọng của Ban trong công tác tham mưu cho cấp ủy về nội chính, phòng chống tham nhũng.

Về những mặt hạn chế của công tác nội chính  đã được chỉ rõ tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017 và báo cáo của Ban. Cần lưu ý là, trách nhiệm của Ban Nội chính trong việc rà soát, đôn đốc, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ( nhất là đơn thư phức tạp, kéo dài) còn thiếu chủ động. Tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng chống tham nhũng chưa mạnh mẽ, mặc dù đây là lĩnh vực khó. Đội ngũ cán bộ của Ban thiếu và chất lượng có mặt chưa ngang tầm. 

Về công tác trọng tâm năm 2018:

 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác với tinh thần đổi mới, cầu thị, nhất là việc đề ra chủ đề năm của Ban; các công việc trọng tâm trong từng quý và các nhóm nhiệm vụ thường xuyên. Thường trực Tỉnh ủy đồng tình với chương trình công tác trọng tâm của Ban tại văn bản số 166-BC/BNCTU, ngày 27/2/2018; đánh giá cao chủ đề năm 2018“ Về xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy vững về nghiệp vụ; nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc kéo dài và đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp”; chủ đề đã xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong  năm 2018. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy lưu ý sâu hơn một số nội dung sau:

- Ban Nội chính cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính và PCTN; thường xuyên đi sâu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh uỷ về nội chính và PCTN; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 21/12/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018”, Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 5/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ Về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018”, Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013, của BCH TW Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, gắn với công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp.

Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung làm tốt công tác phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, kế hoạch, biện pháp và các nội dung thực hành diễn tập theo đúng chỉ đạo của Quân khu 4, đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đạt kết quả cao.

- Năm 2018, tỉnh chọn thực hiện chủ đề “ Năm Doanh  nghiệp” với  mục tiêu trọng tâm là xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; đồng thời chú trọng phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, hoạt động của Ban cần gắn với chủ đề “ Năm Doanh nghiệp” của tỉnh, trong đó cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, thực thi công vụ của cán bộ, công chức với doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt các giải pháp để xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Rà soát các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp của các cơ quan chức năng để tham mưu chỉ đạo điều phối hoạt động thanh tra, kiểm tra cho phù hợp, tránh chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

- Để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề cao trách nhiệm của cán bộ làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, BCS Đảng VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện cam kết không tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan khối nội chính tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán...; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cam kết và báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy.

- Nâng cao chất lượng phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan chức năng theo quy chế phối hợp đã ký kết; qua công tác phối hợp để nắm tình hình liên quan đến phòng chống tham nhũng ( tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, dự án đầu tư xây dựng); chủ động phát hiện, dự báo vấn đề, vụ việc, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; coi đây là một kênh thông tin quan trọng để đi trước, mở đường cho kiểm tra, thanh tra, điều tra.

Phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng để nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử các vụ án lớn, trọng điểm, gây bức xúc trong nhân dân. Xem xét các vụ án, vụ việc tồn đọng hoặc mới phát sinh để đề xuất đưa vào diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo năm 2018.

Lưu ý, các vụ án, vụ việc đề xuất đưa vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo phải đúng tầm, là những vụ án, vụ việc có yếu tố nhạy cảm, liên quan đến quốc phòng - an ninh, tôn giáo, tham nhũng tiêu cực..., trên tinh thần chọn việc, chọn điểm để xử lý, nâng cao tác dụng răn đe, cảnh báo.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính, cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN, hoạt động của các cơ quan nội chính; chú trọng nắm tình hình, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động. Nâng cao chất lượng công tác giao ban nội chính, giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Chú trọng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo dõi, đốn đốc các cơ quan chức năng, các địa phương xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, không để xảy ra điểm nóng.

Có kế hoạch phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc nắm tình hình, định kỳ hàng quý báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài trong tỉnh. Hải Yến

1321 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1295
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1295
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81371727