Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 

Ngày 23/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 396-TB/TU kết luận làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, với nội dung như sau:

Năm 2017, trong điều kiện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đoàn các cấp theo kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới trong chỉ đạo, điều hành theo hướng lựa chọn khâu đột phá có tính trọng tâm, trọng điểm, hướng các hoạt động về cơ sở nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của cơ sở Đoàn và tạo điều kiện thuận lợi để tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên ở nông thôn và thanh niên trong các doanh nghiệp. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tăng cường vai trò kết nối các nguồn lực để tổ chức các hoạt động quy mô, có hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong việc triển khai có chất lượng phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tổ chức tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017, các hoạt động tham gia bảo đảm an sinh xã hội, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo,…. đạt được nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp bộ đoàn trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, như: phong trào Đoàn ở cơ sở còn bị đánh giá thấp so với các đoàn thể khác (theo Báo cáo điều tra dư luận xã hội năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tình hình đoàn kết, tập hợp thanh niên ở một số nơi còn khó khăn. Hoạt động giám sát, phản biện chưa phát huy được hiệu quả. Tình hình thanh niên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội còn cao. Việc thực hiện quy chế phối hợp của Tỉnh Đoàn với một số đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa đề xuất được các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Đoàn thanh niên.

Thường trực Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra; đồng thời, yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, giúp cho cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi nâng cao nhận thức, trân trọng những giá trị lịch sử mà ông cha đã dày công vun đắp, hiểu sâu sắc hơn công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc để có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp đoàn viên thanh niên thay đổi tư duy, nhận thức, tự giác học tập, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, thanh niên.

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần bám sát chủ đề năm 2018 của tỉnh là “Năm doanh nghiệp” và chủ đề của khối dân vận là “Năm dân vận chính quyền” để cụ thể hóa thành các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình và chủ đề của Đoàn thanh niên “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước theo“Đề án phát triển tổ chức đảng và đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, vận động tập hợp thanh niên, định hướng tư tưởng, nhận thức, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho tuổi trẻ Quảng Trị trên tất cả các lĩnh vực, từ đó, củng cố niềm tin, xây dựng khối đoàn kết, tạo nên sức mạnh của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung huy động các nguồn lực, xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Phối hợp tư vấn, hướng dẫn cho thanh niên các mô hình kinh tế có hiệu quả để thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời, giúp thanh niên nhận thức đúng về tác hại của các tệ nạn xã hội, không vướng vào các tệ nạn xã hội, góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội.

 Tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức có hiệu quả các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tổ chức tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018, các hoạt động tham gia bảo đảm an sinh xã hội, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo,….

 Tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung giám sát, phản biện theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Ban Bí thư đã được Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt. Mặt khác, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Đề án “Quy định về trách nhiệm cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến, giải quyết kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng đảng, chính quyền” và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh”, vì vậy, Tỉnh Đoàn cần phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018, của Ban Bí thư về việc “giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

 Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng đến tận cán bộ, đoàn viên, thanh niên và xác định vai trò của Đoàn các cấp khi triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, khóa XII như: việc sáp nhập các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp công lập, các thôn, xã không đủ tiêu chí. Trên cơ sở đó, tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 Chấp hành nghiêm việc tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, chú trọng công tác lưu trữ tài liệu tại cơ quan Tỉnh Đoàn.

 - Thực hiện tốt các cam kết của đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thủy Phương

821 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 713
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 713
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70884915