Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm 2018 

Ngày 20/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 390-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh như sau:

- Về đánh giá tình hình hoạt động năm 2017:

Năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề hoạt động năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Theo đó, BTV LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; vận động người sử dụng lao động thực hiện tốt bữa ăn ca của CNLĐ tại các doanh nghiệp, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”  để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Tiến hành sắp xếp lại các tổ chức công đoàn trực thuộc theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam đảm bảo kế hoạch đề ra; mặt khác, BTV LĐLĐ tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp đạt kết quả khả quan.

Tập trung chỉ đạo thành công đại hội công đoàn các cấp, đồng thời tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, như: vẫn còn một số doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ, chính sách cho người lao động. Tình trạng vi phạm pháp luật lao động, luật BHXH ở các doanh nghiệp còn khá phổ biến. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn với các ngành chức năng chưa được thường xuyên. Việc xử lý vi phạm pháp luật của các cơ quan chức năng chưa thực sự nghiêm túc. Đời sống của công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vẫn còn bấp bênh….

- Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

Thường trực Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra; đồng thời, yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Bám sát chủ đề năm 2018 của tỉnh là “Năm doanh nghiệp” và chủ đề của công tác dân vận là “Năm dân vận chính  quyền” để cụ thể hóa thành các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp gắn với triển khai thực hiện Đề án “Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020”. Tuyên truyền, hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động.

Mặt khác, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, ATVSLĐ, các chế độ, chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp vi phạm phải quyết liệt đề nghị thanh tra để xử lý sai phạm.

 Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, Nhân dân chấp hành nghiêm túc việc triển khai thực Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó việc thực hiện nghị quyết của Trung ương về sát nhập các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tác động rất lớn đến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; Vì vậy, đòi hỏi cán bộ làm công tác công đoàn phải có tầm nhìn, tư duy dự báo để tạo sự đồng thuận của đoàn viên công đoàn khối hành chính sự nghiệp trong triển khai thực hiện.

 Chủ động triển khai thực hiện tốt nội dung giám sát, phản biện theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Ban Bí thư đã được Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt. Sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Đề án “Quy định về trách nhiệm cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến, giải quyết kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng đảng, chính quyền” và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh”, vì vậy, LĐLĐ tỉnh cần phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018, của Ban Bí thư về việc “giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

 Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 Có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt các cam kết của Chủ tịch và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thủy Phương

587 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 691
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 691
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78318396