Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận 

Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về công tác tôn giáo trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trên.

Việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận trong tình hình mới. Thông qua đó, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là Nghị quyết TW4 Khoá XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW Khoá XI về công tác dân vận; các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể nhân dân nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cấp uỷ đảng các cấp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản theo thời gian quy định như sau:

- Cấp tỉnh: hoàn thành trước ngày 15/4/2018.

- Cấp huyện: hoàn thành trước 30/4/2018.

- Cấp cơ sở: hoàn thành trước 15/5/2018.

Ban Thường vụ cấp uỷ chủ trì, phân công báo cáo viên cấp mình hoặc mời báo cáo viên cấp trên báo cáo tại hội nghị. Lê Trang (tổng hợp)

2652 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1111
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1111
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60263474