Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 25/8/2022 về triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TU của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Kế hoạch nêu rõ mục đích là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kết luận số 34-KL/TW. Xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm tra Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, liêm khiết, kỷ cương, tận tụy, trung thực, chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp:

- Chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 34-KL/TW và Kế hoạch này tại địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện: Quý III/2022.

- Ban hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế … về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Thời gian thực hiện:Quý IV/2022.

- Cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch thường xuyên làm việc với ủy ban kiểm tra để kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra. Ủy ban kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra vi phạm, các vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập, công tác cán bộ …gắn với việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

- Kiểm tra, giám sát việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

- Thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thời gian thực hiện: Từ năm 2023.

 Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

-Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Kết luận số 34-KL/TW gắn với Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiệnQuy định số 69-QĐ/TWvề xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Thời gian thực hiện: Từ Quý III, IV/2022.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện quy chế, quy định của Trung ương về cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; quy định về thu hồi tài sản do tham nhũng, phạm tội mà có; quy định thực hiện việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra

 Thời gian thực hiện: Sau khi có các quy chế, quy định của Trung ương.

- Rà soát, tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành hoặc chủ động ban hành theo thẩm quyền các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Thời gian thực hiện: Từ quý III/2022.

- Mở rộng hình thức tiếp nhận các thông tin kiến nghị, phản ánh, tố cáo trên nền tảng ứng dụng trực tuyến. Tích cực triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm hệ thống của Ngành. Thời gian thực hiện:Từ năm 2022.

- Xây dựng Đề án tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh theo Đề án mô hình tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đề án tiêu chí, tiêu chuẩn, khung năng lực của cán bộ làm công tác kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban hành tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong tỉnh trên cơ sở giáo trình, tài liệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và gắn với thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới. Thời gian thực hiện: Sau khi Trung ương ban hành các Đề án, giáo trình, tài liệu.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Đề án luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngành kiểm tra Đảng (theo Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện: Sau khi có Đề án của Trung ương.

- Biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng, nhân rộng các gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022. HY-VPTU

136 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 659
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 660
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53778939