Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về Hội quần chúng” 

Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo sơ kết Kết luận số 102-KL/TW tham mưu Bộ Chính trị có chủ trương về hội quần chúng trong tình hình mới, ngày 15/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 114-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về Hội quần chúng”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị đánh giá rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW; việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW; việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 102-KL/TW; công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận số 102-KL/TW; nêu rõ thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng, công tác phối hợp hoạt động của MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể đối với các hội quần chúng, kinh phí, biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện hoạt động của hội, kết quả hoạt động của hội quần chúng trên các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo…). Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp cơ sở hoàn thành việc sơ kết trước ngày 15 tháng 2 năm 2019; cấp huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện, hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2019; cấp tỉnh hoàn thành sơ kết trong tháng 3 năm 2019.

Thủy Phương

3366 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 131
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 131
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8143369