Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, có cơ sở để xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2019; trên cơ sở Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về rà soát hộ nghèo, UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Theo đó, việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng phương pháp, quy trình và bộ công cụ rà soát theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân và có sự tham gia của người dân nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân, không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Đối tượng rà soát lần này là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý; những hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 nhưng địa phương chủ động phát hiện những hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện nghèo, cận nghèo.

Phạm vi rà soát thực hiện đối với 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thời gian hoàn thành đối với cấp xã trước ngày 15/11/2018; cấp huyện trước ngày 30/11/2018; UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2018. Kinh phí tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo do UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí, đảm bảo từ ngân sách địa phương và thực hiện theo chế độ tài chính quy định hiện hành.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để ban hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 để tổ chức thực hiện. TL

704 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 472
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 472
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79750027