Huyện Vĩnh Linh hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XII  

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 23/6/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 4 /7/2017, về việc “tổ chức học, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Đến ngày 3/8/2017, Huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trên địa bàn huyện. Kết quả toàn huyện đã tổ chức mở được 86 lớp với 12.473 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 95%. Nội dung học tập quán triệt tập trung chủ yếu vào Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Sau học tập, quán triệt nghị quyết, 99% cán bộ, đảng viên tham gia viết bài thu hoạch, thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Châu Minh

 

 

 

690 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 400
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 400
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68775887