Huyện ủy Gio Linh: Quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Trung ương, của Tỉnh ủy năm 2019 

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Trung ương, của Tỉnh ủy và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XII cho cán bộ chủ chốt của huyện. Tham dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Bí thư, PBT các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trực thuộc, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe và nắm bắt một số nội dung quan trọng của 06 chuyên đề, gồm: Kết quả báo cáo nhanh Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Quán triệt, triển khai hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/11/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 20/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng trị về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 176-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị về phê duyệt đề án “Nâng cao học tập lý luận Chính trị; nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ Đảng viên…

Toàn cảnh hội nghị

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh yêu cầu các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung các văn bản mới ban hành của Trung ương, của Tỉnh ủy trong năm 2019 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện tốt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, quy định đã được phổ biến./. Văn phòng Huyện ủy Gio Linh

303 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 185
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 185
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15992728