Huyện ủy Cam Lộ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước và Năm dân vận chính quyền 2018. 

Tại văn bản số 252-CV/HU ngày 13/6/2018, Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP, ngày 08/02/2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về chương trình phối hợp năm 2018 - “Năm Dân vận chính quyền”, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước các cấp, về Năm dân vận chính quyền 2018; lựa chọn những công việc trọng tâm, liên quan trực tiếp đến địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Tiếp tục làm tốt việc nắm chắc tình hình nhân dân, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của nhân dân;  tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với công tác dân vận. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân; Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

        Tổ chức phong trào thi đua, đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề năm 2018 “Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền từ huyện đến cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức. Lấy kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền, cơ quan, đơn vị làm một tiêu chí để đánh giá, xếp loại TCCSĐ, cán bộ, đảng viên hàng năm.

( HY- VPTU)

121 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 159
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 160
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100909