Huyện uỷ Gio Linh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

Kế hoạch của huyện uỷ nêu rõ mục đích, yêu cầu là: Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của các đoàn thể; phát huy vai trò các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, lao động.

Việc củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị -xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là quá trình lâu dài; các cấp uỷ và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện, sự phát triển của các doanh nghiệp; nhất là phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quán Ngang. Các cấp uỷ đảng và các tổ chức chính trị-xã hội huyện xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể, hội viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của đơn vị.

          Kế hoạch nêu rõ: Từ nay đến năm 2020 bình quân mỗi năm toàn huyện kết nạp được từ 6 đến 8 đảng viên trở lên; thành lập được 2 đến 3 tổ chức đảng trở lên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Mỗi năm phát triển được từ 100 đến 130 đơn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ( trong đó Công đoàn 80 đến 100 đoàn viên; đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên 20 đến 50 đoàn viên, hội viên); phối hợp phấn đấu đến năm 2020 thành lập được ít nhất 6 công đoàn cơ sở; 3 chi hội cựu chiến binh cơ sở, 5 chi đoàn hoặc chi hội liên hiệp thanh niên trực thuộc đoàn, hội cấp huyện. Đảng uỷ các xã, thị trấn hàng năm có phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nơi có đủ điều kiện thì thành lập từ 01 đến 3 chi bộ; từ 01 đến 03 công đoàn cơ sở; từ 01 đến 3 chi đoàn thanh niên. Hải Yến-VPTU

1573 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1082
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1082
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81749382