Huyện Triệu Phong tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

Công tác dân vận là nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Triệu Phong đã được triển khai thực hiện thường xuyên, khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Hàng trăm mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được xây dựng, phát triển, nhân rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh, củng cố lòng tin của Nhân dânào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa, mục đích, vai trò, tác động của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thẩm định và duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã có; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình mới. Xác định nội dung trọng tâm phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị gắn với việc đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chú trọng xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những nơi khó khăn, phức tạp; vùng có đông đồng bào có đạo; vùng có các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế -xã hội; các cụm công nghiệp, khu kinh tế,...; mô hình về công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương, cơ sở. Giới thiệu các mô hình, điển hình đến các cơ quan báo chí nhằm tuyên truyền, tôn vinh, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời động viên cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

Thủy Phương

 

312 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 160
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 160
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12354367