Huyện Triệu Phong: Nhìn lại một năm thực hiện công tác xây dựng đảng 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cũng là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và các mặt công tác khác của địa phương, năm 2020, với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Triệu Phong tiếp tục được đẩy mạnh, có chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; phát huy trí tuệ của tập thể, từng thành viên trong Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; nêu gương và nêu cao vai trò, trách nhiệm, người đứng đầu, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời tổ chức các Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020. Tổ chức 06 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chỉ đạo tổ chức tốt 03 đợt diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết trung ương 4, khóa XII và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục cán bộ, đảng viên luôn có ý thức cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Tổ chức nghiêm túc, có chất lượng việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tuần đầu tháng. Làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề phức tạp nảy sinh. Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết các cấp đảm bảo yêu cầu đề ra.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo đúng tiến độ, kế hoạch; đã thành lập Đảng bộ cơ sở xã Triệu Thành trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ cơ sở xã Triệu Đông và Đảng bộ cơ sở xã Triệu Thành, kiện toàn công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT, chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã. Sắp xếp, kiện toàn nhân sự trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức xã sau khi sáp nhập. Thực hiện tinh giản biên chế nghỉ theo Nghị định 113 - NĐ/CP của Chính phủ sau sáp nhập đối với những trường hợp đủ điều kiện nghỉ theo chế độ. Sáp nhập trường học đối với 3 xã Triệu Lăng, Triệu Thượng và Triệu Thành. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Sau Đại hội kịp thời sắp xếp, bố trí cán bộ cấp huyện, xã theo quy hoạch đã phê duyệt. Trong năm, đã kết nạp 113 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 142 đảng viên dự bị, chuyển sinh hoạt đảng cho 318 đồng chí, phát thẻ đảng viên cho 206 đồng chí, tặng huy hiệu đảng cho 89 đồng chí; xóa tên 15 trường hợp, xin ra khỏi Đảng 03, khai trừ 03.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 102 tổ chức và 12 đảng viên; giám sát 61 tổ chức đảng và 39 đảng viên. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tuyên truyền nội dung cuộc thi “Báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo năm 2020”. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và quy chế dân chủ cơ sở. Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm  trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được chú trọng, ngày càng sâu sát, kịp thời. Các vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực tôn giáo được tập trung giải quyết kịp thời.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm được chú trọng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo giải quyết các vụ án, đơn thư, vụ việc nổi lên, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 97-KH/HU ngày 19/9/2019 “Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Quy định số 07-QĐ/HU ngày 26/12/2019 về một số nội dung về tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy cơ sở và định hướng cơ cấu nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện; tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị, kế hoạch của tỉnh, huyện; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng đại hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn do 3 đồng chí trong Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn để chỉ đạo, theo dõi đại hội của 18 tổ chức cơ sở đảng khối xã; thành lập các tổ chỉ đạo do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn chỉ đạo đại hội 20 đảng bộ khối cơ quan. BTV Huyện ủy duyệt nhân sự của 38/38 tổ chức cơ sở đảng, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với tất cả các đồng chí tham gia cấp ủy trước khi làm quy trình nhân sự đảm bảo theo đúng quy định, chỉ đạo trực tiếp đối với các đơn vị thực sự khó khăn về nhân sự. Sau đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT, Bí thư, phó Bí thư và chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kiện toàn công tác cán bộ sau đại hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự và Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Trung ương, của tỉnh đảm bảo theo quy định, có chất lượng. Kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã bầu 39 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trong đó, tái cử 29 đồng chí (chiếm 74.3%), tham gia lần đầu 10 đồng chí (chiếm 25.7%), cán bộ nữ 7 đồng chí, chiếm 17.9%, cán bộ trẻ 11 đồng chí, chiếm 28.2% . Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó tái cử 09 đồng chí (chiếm 81.8%), tham gia lần đầu 02 đồng chí (chiếm 18.2%). Cán bộ nữ 01 đồng chí, chiếm 9.1%. Sau Đại hội, đã phân công công tác các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực, kiện toàn các chức danh còn thiếu, bầu Chủ tịch HĐND huyện; kịp thời ban hành Quy chế làm việc BCH khóa mới, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, bầu bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhìn lại kết quả năm 2020 có thể thấy công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Triệu Phong đã được những kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng tạo đà để Đảng bộ huyện Triệu Phong thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thủy Phương

57 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 368
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 368
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20877029