Huyện Triệu Phong: Kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” 

Qua 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhận thức về công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên huyện Triệu Phong được nâng lên và chuyển biến tích cực. Công tác dân vận đã được chú trọng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã ban hành Quy chế ở cấp huyện, chỉ đạo cấp cơ sở và các ngành liên quan xây dựng quy chế, kế hoạch tổ chức thực hiện, từng bước tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 19/19 Đảng ủy các xã, thị trấn đã ban hành quy chế, các chi ủy trực thuộc Huyện ủy, UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đều căn cứ nội dung Quy chế của Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện, để tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, ban hành Quyết định số 559-QĐ/HU thay cho Quyết định số 119-QĐ/HU, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp, 19/19 xã, thị trấn đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác dân vận, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình theo yêu cầu đề ra. Chú trọng xây dựng, triển khai Chương trình hành động số 15-CTHĐ/HU, ngày 03/01/2014 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện QCDC ở cơ sở và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội, hội quần chúng. Quan tâm chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận, trong 10 năm đã tổ chức sơ kết, tổng kết 40 chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng liên quan đến công tác dân vận. Qua sơ kết, tổng kết đã đánh giá được quá trình tổ chức thực hiện, rút ra những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt hơn công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Để nâng cao chất lượng công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức chính trị -xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 65-KH/HU về “Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội huyện Triệu Phong, giai đoạn 2018-2020”, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể huyện đăng ký các nội dung, phần việc để thực hiện phù hợp với thực tiễn công tác và nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời quan tâm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm để tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả trên địa bàn toàn huyện. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác dân vận và đời sống của các tầng lớp nhân dân. Định kỳ hàng quý, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban công tác dân vận của hệ thống chính trị để nghe Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan liên quan báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận, tình hình đời sống, tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo các biện pháp phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ chức bộ máy, cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện được quan tâm chỉ đạo kiện toàn kịp thời, trình độ, năng lực cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Trong 10 năm đã cử 18 đ/c là cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị -xã hội huyện tham gia đào tạo lý luận chính trị (trong đó cao cấp: 08, trung cấp: 10), 11đ/c tham gia lớp quản lý nhà nước (trong đó trình độ chuyên viên: 06, chuyên viên chính:05); 05 đồng chí tham gia đào tạo đại học, 02 đ/c đào tạo thạc sỹ chuyên môn.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; kiện toàn tổ chức, nhân sự Khối dân vận cơ sở, Tổ dân vận thôn, khu dân cư, tạo điều kiện để Khối dân vận làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy các giải pháp về công tác dân vận. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở địa phương.

Các cấp chính quyền chú trọng công tác quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

UBND huyện đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Huyện ủy về công tác dân vận, xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 119-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, các kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, “Năm Dân vận khéo”, chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, công tác vận động giải phóng mặt bằng..., chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện có hiệu quả. Hàng năm đều tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các địa phương, đơn vị. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo triển khai, đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức và công dân. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới, chất lượng được nâng lên. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại được thực hiện hiệu quả. Công tác cải cách tổ chức bộ máy được chú trọng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được thực hiện tích cực, qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ứng dụng phần mềm dịch vụ 1 cửa điện tử được tích cực thực hiện, đạt được kết quả khả quan. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Từ năm 2017-2019 huyện được xếp loại công tác cải cách hành chính trong top đầu của tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. UBND các cấp đã ban hành lịch tiếp công dân, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất, trình độ, năng lực làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết khác để phục vụ hiệu quả công tác tiếp công dân. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã tiếp 453 lượt với 637 người; giải quyết 98 đơn, trong đó có 16 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo, 73 đơn phản ánh, kiến nghị. Công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân được tăng cường, UBND huyện đã tổ chức nhiều phiên đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân, nhất là về các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, những địa phương có vấn đề bức xúc, nổi cộm, kéo dài...Thông qua trao đổi, đối thoại, Nhân dân đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời chính quyền tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. UBND huyện tích cực chỉ đạo thực hiện 4 nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các lĩnh vực có liên quan đến đời sống nhân dân như: chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng nông thôn mới, công tác dồn diền đổi thửa, giải phóng mặt bằng, sáp nhập thôn, xã... đều được đưa ra để Nhân dân bàn bạc, góp ý trước khi quyết định và triển khai thực hiện. Vai trò làm chủ của Nhân dân được phát huy, người dân đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội trong thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân được tăng cường. UBND huyện đã chủ động hơn trong việc thông tin đến các tổ chức chính trị -xã hội các chủ trương, chính sách lớn liên quan đến đời sống của nhân dân, các chủ trương về hỗ trợ phát triển sản xuất, các vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp trên địa bàn để phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương, tham gia thực hiện, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, giảm nghèo bền vững, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản, công tác sáp nhập thôn, xã, trường học...Phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị -xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, tham gia phản biện các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể trong công tác dạy nghề, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng. Thường xuyên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, trang thiết bị hỗ trợ các tổ chức chính trị -xã hội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Các cơ quan tư pháp huyện tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Giáo dục cán bộ, công chức trong cơ quan gương mẫu chấp hành pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, lọt tội phạm. Giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa, tập trung làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết các vụ án hành chính; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bổ sung hoàn thiện cơ chế, khắc phục thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện thường xuyên chỉ đạo, trang bị kỹ năng, kiến thức công tác dân vận trong cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng, duy trì có hiệu quả các mô hình về an ninh trật tự. Phối hợp với các ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị -xã hội vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, người chấp hành án phạt tù về địa phương, người thi hành án phạt tù hưởng án treo... giúp đỡ nhiều người tiến bộ, hòa nhập với xã hội. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chú trọng công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quốc phòng -Quân sự địa phương. Tham gia phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với nhiều chương trình cụ thể, thiết thực. Cấp ủy Đồn Biên phòng Cửa Việt đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng và phát huy có hiệu quả các mô hình “Bến bãi tàu thuyền an toàn tự quản”, giữ gìn ANTT thôn, xóm.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -xã hội huyện đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, động viên nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các chủ trương, chính sách lớn, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Làm tốt vai trò dân chủ đại diện và phản biện xã hội, tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, nhất là những nơi có vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền biện pháp giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội phát động ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tranh thủ các nguồn lực trong Nhân dân để chăm lo cho Nhân dân, tạo được chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và cơ quan chức năng triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững an ninh -quốc phòng của địa phương, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa, phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu. Các chương trình, hoạt động đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư với nội dung ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, hội viên, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, mở rộng dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” ở huyện Triệu Phong đã góp phần  phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương./. T.Phương

226 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 465
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 465
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17945479