Huyện Triệu Phong đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp 

Xác định cải cách hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của BTVTU khóa XVI về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

      Huyện đã tổ chức hội nghị trực báo về thực hiện công tác cải cách hành chính, đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật hành chính công của huyện; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung đột phá về cải cách hành chính năm 2017; tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của huyện. Các quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư được công khai, minh bạch và đúng thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đến đăng ký. 6 tháng đầu năm, đã thực hiện cấp và đổi giấy phép cho 73 hộ kinh doanh cá thể với số tiền 17.117 triệu đồng, 5 HTX chuyển đổi theo Luật HTX 2012, các hộ kinh doanh và HTX được hướng dẫn cụ thể các thủ tục đăng ký đảm bảo đúng quy trình. Đã giải quyết 94 hồ sơ cấp GCNQSDĐ, với diện tích 76.313,2m2; 5 hồ sơ đăng ký biến động, 17 trường hợp giao đất với diện tích 4.692 m2, 16 hồ sơ chuyển mcuj đích sử dụng đất, 407 hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Hoàn thành công tác đo đạc phục vụ thu hồi đất, giao đất và ban hành các văn bản về thu hồi đất. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt dịch vụ 1 cửa điện tử và đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 Huyện Triệu Phong đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đầu tư mở rộng sản xuất, đăng ký thương hiệu để tạo nên những sản phẩm cạnh tranh, cso chất lượng trên địa bàn. Công khai các quyết định, chính sách,thủ tịch hành chính cho doanh nghiệp qua trang thông tin điện tử của huyện; các quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện mẫu thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thwucj hiện. Công tác xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Đông Ái Tử tiếp tục được quan tâm. Huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Hội chợ thương mại huyện Triệu Phong năm 2017, có 97 đơn vịn tham gia, với quy mô 161 gian hàng, đã góp phần quảng bá giới thiệu các sản phẩm của huyện đến với người tiêu dùng. Thủy Phương

1009 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1049
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1049
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81569297