Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ các tỉnh khu vực phía Bắc 

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho hơn 800 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

 

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Minh Châu)
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh yêu cầu, sau hội nghị này, các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng sát với thực tiễn, thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi tập thể, từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; đồng thời, chủ động tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sỹ và những người làm báo trong cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu: Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh các cơ quan báo chí, xuất bản và đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) một cách hệ thống; tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề quan tâm; gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với việc phân tích đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc, thông tin quan điểm sai trái, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm cao trong quá trình triển khai./.

Minh Châu

940 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 676
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 676
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52016904