Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và thông tin tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 5 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ nhằm làm trong sạch đội ngũ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tham nhũng, tiêu cực cho thấy sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, Nhà nước và làm giảm sút lòng tin của Nhân dân. Đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó làm trong sạch đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đổi mới toàn diện đất nước. Chú trọng công tác cán bộ, phát huy vai trò nêu gương gắn phòng chống tham nhũng với xây dựng Đảng.

Cùng với đó, đồng chí đã thông tin về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tỉnh đã thành lập BCĐ các dự án động lực cấp tỉnh (Quyết định số 214-QĐ/TU, ngày 19/3/2021 của BTVTU). Nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ về chủ trương, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn thuôc thẩm quyền BTV cho chủ trương đầu tư; chỉ đạo thực hiện các kết luận của BTVTU về các dự án động lực. Thành lập Tổ Công tác 626 làm nhiệm vụ nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù, tham mưu việc phối hợp với các tỉnh Savannakhet và Salavan trong xây dựng các khu kinh tế, khu thương mại xuyên biên giới. Phối hợp Tổ công tác hai tỉnh Savannakhet và Salavan và tư vấn Singapore trong xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh. Thành lập các tổ công tác chỉ đạo dự án trọng điểm do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm tổ trưởng. Nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề công tác đối ngoại của Trung Quốc từ sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc; một số nét nổi bật quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây. Đồng thời đồng chí đề nghị triển khai định hướng thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới với các nội dung: Tuyên truyền về Hội nghị TW7, khóa XIII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ), trong đó tập trung tuyên truyền bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị; Tuyên truyền kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương “về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền nhấn mạnh về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; khẳng định uy tín, vai trò, vị thế quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại ở khu vực cũng như trên thế giới. Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng, cơ sở khoa học của Quy hoạch tổng thể quốc gia; những nội dung cơ bản của Quy hoạch.Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuyên truyền về chiến dịch những giọt máu hồng - hè và chương trình “hành trình đỏ” lần thứ XI năm 2023 (từ ngày 01/5 - 31/8/2023). Tuyên truyền những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực của tỉnh và các địa phương, đơn vị nửa cuối nhiệm kỳ.. Lê Liên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

210 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1146
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1146
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81570405