Hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hướng Hoá 

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác vận động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Hướng Hoá được triển khai thực hiện nghiêm túc, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Là huyện miền núi biên giới, Hướng Hóa có đường biên giới dài 156km, tiếp giáp với các huyện: Sê Pôn, Mường Nòong, Sa Muội của 2 tỉnh SaVan Na Khệt và SaLaVăn của nước bạn Lào, có Cửa khẩu quốc tế, khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao bảo, có huyết mạch Đường 9 đi qua địa phận của huyện nối liền với các nước trong khu vực. Nhận rõ đặc điểm địa lý, vị trí chiến lược quan trọng trong thế phòng thủ phía tây của tỉnh, của Quân khu và cả nước. Trong những năm qua, cùng với tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quê hương, làm cho đời sống và cảnh quan từ trung tâm huyện lỵ cho đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới ngày một đổi thay. Hướng Hóa luôn xác định tầm quan trọng của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

                                            

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hính mới”; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo bệ chủ quyền, an ninh biển đảo trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 39-CTHĐ/TU, ngày 22/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cụ thể hoá các văn bản của Trung ương và ban hành văn bản chỉ đạo của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; ban hành nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Các cấp uỷ đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09 được gắn liền và lồng ghép với việc tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, do vậy đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả, thiết thực như: mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn ma tuý” ở khóm Trung 9, thị trấn Lao Bảo; mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luât” ở xã Hướng Tân; 16 mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, tự quản đường biên, cột mốc, vành đai khu vực biên giới” ở các thôn, bản các xã biên giới của huyện; 196/196 thôn, bản, khối, khóm; 22/22 xã, thị trấn; 18/46 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và 73 trường học đăng ký xây dựng đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” thời gian qua, là lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, trường học, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở không ngừng được chăm lo, củng cố. Hằng năm huyện rà soát, tạo điều kiện cho 100% cán bộ Công an xã tham gia tập huấn nghiệp vụ tại Công an tỉnh và Công an huyện. Hiện, toàn huyện có 258 đồng chí Công an xã, trong đó 19 đồng chí Trưởng Công an xã, 34 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, 205 đồng chí Công an viên, 101 bảo vệ dân phố. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Một số mô hình có tính xã hội hóa cao, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực.

                                              

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, các Đồn Biên phòng và Hạt Kiểm lâm huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã tổ chức nhiều đơt tuyên truyền về chủ quyền biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cột mốc biên giới, hoạt động xâm nhập, vận chuyển ma tuý, hàng cấm, vật liệu nổ. Đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, mạnh dạn tố giác tội phạm. Hàng năm tổ chức tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc từ 22 đến 28 điểm thôn, bản với sự tham gia của trên 6.000 người, phát hành nhiều tờ rơi, pa no, băng rôn tuyên truyền về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng ở địa phương.

Thực tế trong những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở Hướng Hoá đã khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân các dân tộc trong huyện, tham gia bảo vệ  an ninh, trật tự, có tác dụng thúc đẩy các phong trào thi đua khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Củng cố và duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua yêu nước; Củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, đơn vị đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cấu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh việc vận động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác, phát giác các loại tội phạm... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyến an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trưởng thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Đình Phục

3826 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 958
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 958
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81595348