GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM MƯU CỦA VĂN PHÒNG CẤP ỦY CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận trong tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cơ sở; giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày. Có thể coi văn phòng cấp ủy cơ sở là “bộ óc thứ hai” của cấp ủy cơ sở. Nhìn vào cách tổ chức, chất lượng của đội ngũ cán bộ và hoạt động của văn phòng cấp uỷ cơ sở có thể khẳng định được chất lượng hoạt động của cấp uỷ cơ sở.

Trong mọi thời kỳ cách mạng, công tác văn phòng cấp ủy luôn được quan tâm. Thời kỳ Đảng hoạt động bí mật, văn phòng là bộ phận chuyên lo giấy tờ, văn bản và các điều kiện làm việc. Khi Đảng hoạt động công khai, văn phòng được coi là một cơ quan chức năng của cấp ủy, giúp cấp ủy điều hành công việc hằng ngày của Đảng. Theo quy định của Đảng, văn phòng cấp ủy cơ sở  là một trong 5 cơ quan chuyên môn giúp việc cho cấp ủy cơ sở gồm: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra và Văn phòng.

Văn phòng cấp ủy cơ sở có hai chức là tham mưu và phục vụ. Hai chức năng này đan xen nhau, có quan hệ mật thiết với nhau. Tham mưu cũng là để phục vụ và trong phục vụ có tham mưu. Để đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng phong cách làm việc khoa học, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, các tổ chức cơ sở đảng cần quan  kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng cấp ủy cơ sở, đảm bảo cho văn phòng cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt 2 chức năng tham mưu và phục vụ, khắc phục tình trạng biến văn phòng cấp uỷ cơ sở thành một bộ phận thuần tuý giúp việc đơn giản cho thường trực cấp uỷ. Xây dựng văn phòng cấp ủy vững mạnh, phát huy tốt hai chức năng nói trên, đặc biệt là chức năng tham mưu  là yếu tố rất quan trọng giúp cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy và bảo đảm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Trong những năm qua, văn phòng cấp ủy cơ sở trong toàn tỉnh đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, chủ động tham mưu cho cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đã đề ra. Công tác tham mưu chú trọng vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Việc chuẩn bị các văn bản, tài liệu tại các kỳ họp cũng như công tác tổng hợp, ghi biên bản hội nghị, văn bản hóa các kết luận, quyết định sau kỳ họp bảo đảm kịp thời, có chất lượng. Công tác tài chính Đảng được triển khai thực hiện tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, trong thời gian qua, công tác tham mưu xây dựng văn bản, thẩm tra, thẩm định, góp ý vào các văn bản, báo cáo trình BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng. Những cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng đã góp phần tham mưu Đảng ủy đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, sát thực, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Nhiều chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đã để lại dấu ấn quan trọng trong công tác tham mưu của Văn phòng cấp ủy như phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng nông thôn mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xử lý ô nhiễm môi trường, các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm an sinh xã hội... Công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo ngày càng được quan tâm, giúp lãnh đạo nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình để có quyết định xử lý đúng đắn các sự việc, tình huống xảy ra. Việc xử lý công văn đi, đến đều được vào sổ theo dõi và quản lý trên hệ thống văn bản điện tử đúng quy trình, quy định, đảm bảo bí mật và an toàn về thông tin. Đặc biệt hiện nay, việc phát hành và lưu trữ công văn được thực hiện trên hộp thư điện tử công vụ, vừa đảm bảo chính xác, kịp thời, vừa tiết kiệm được chi phí phát hành và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lưu trữ, tra cứu, khai thác văn bản, phục vụ hội nghị. Bên cạnh đó, văn phòng cấp ủy còn kiến nghị xử lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở. Qua thực tiễn thêm khẳng định văn phòng cấp ủy là một bộ phận không thể thiếu và luôn gắn liền với quá trình hoạt động của cấp ủy cơ sở, nếu như thiếu văn phòng nghĩa là thiếu đi một bộ phận với vai trò là cơ quan “chuyên trách” của cấp ủy cơ sở.

Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở ở tỉnh Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn do: Một số cán bộ chưa được đào tạo chuyên môn. Một số đồng chí thiếu kỹ năng; nghiệp vụ công tác văn phòng, nhất là tin học văn phòng, dẫn đến tình trạng giải quyết công việc còn chậm, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, hồ sơ đảng viên còn chưa khoa học, chưa có nền nếp. Bên cạnh đó, đội ngũ này luôn biến động do chức danh “văn phòng đảng ủy” là cán bộ không chuyên trách, trong Nghị định 92/CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ, không quy định văn phòng đảng ủy có định biên.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là chức năng tham mưu nhằm  giúp cấp ủy cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy trên giao cho và thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ cơ sở đề ra. Văn phòng cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là,  nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy và công tác Đảng để các cấp ủy cần bố trí người có năng lực làm công tác văn phòng cấp ủy và để mọi đảng viên tích cực thực hiện các quy định. Chọn và phân công cán bộ phụ trách văn phòng cấp ủy có phẩm chất đạo đức, trình độ tiếp thu lý luận chính trị, trình độ năng lực chuyên môn, nhanh nhạy sáng tạo trong công việc, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng “đúng và trúng vấn đề” qua việc giúp cấp ủy cơ sở rà soát và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, hàng năm của Đảng ủy, của chi bộ cơ sở. Ðồng thời, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đột xuất, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo.

Hai là, nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản trình cấp ủy và giúp cấp ủy kịp thời ban hành các văn bản, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực. Tiếp tục cải tiến qui trình, nâng cao chất lượng phục vụ các hội nghị, các cuộc làm việc của cấp ủy, Ban Thường vụ, của Thường trực, kịp thời nắm những diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng nói chung và công tác văn phòng cấp ủy nói riêng.

Ba là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đảm bảo tiêu chuẩn theo chức danh, vị trí việc làm và nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ làm công tác tham mưu. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng Đảng ủy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Ðảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình xử lý văn bản, lập danh mục và nộp lưu hồ sơ công việc của Đảng ủy, của chi bộ; đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu phục vụ cấp ủy. Phương Thảo

           

78 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 306
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 306
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642839