Giá dầu phục hồi trước hàng loạt báo cáo quan trọng 

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), dầu thô phục hồi trong tuần vừa qua khi các tin tức hỗ trợ cho giá xuất hiện nhiều hơn và sức ép từ các yếu tố vĩ mô giảm bớt. Kết thúc tuần, hợp đồng dầu thô WTI kỳ hạn tháng 9 ghi nhận đà tăng 3,46% lên 92,09 USD/thùng, trong khi hợp đồng dầu thô Brent kỳ hạn tháng 10 cũng tăng 3,40% lên 98,15 USD/thùng.

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/12/chinhdien1-16602913744031202267924.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="Tọa đàm &quot;Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh mới&quot;- Ảnh: VGP/HT"><img alt="Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_482459804909400064" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/640/334894974524682240/2022/8/12/chinhdien1-16602913744031202267924.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới - Ảnh 1." /></a></div> <p>Tọa đ&agrave;m &quot;Li&ecirc;n kết ph&aacute;t triển tiểu v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh mới&quot;- Ảnh: VGP/HT</p> <p style="text-align:justify"><strong>C&oacute; chuyển biến nhưng chưa ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển</strong></p> <p style="text-align:justify">Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a IX đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết số 39-NQ/TW về ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo đảm quốc ph&ograve;ng, an ninh v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; Duy&ecirc;n hải Trung Bộ đến năm 2010 (Nghị quyết 39).</p> <p style="text-align:justify">Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cụ thể l&agrave; Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 10 năm 2021-2030 đ&atilde; định hướng đối với v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; duy&ecirc;n hải Trung Bộ l&agrave; tập trung ph&aacute;t triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc ph&ograve;ng - an ninh tr&ecirc;n biển, nhất l&agrave; đ&aacute;nh bắt v&agrave; nu&ocirc;i trồng hải sản xa bờ; cơ cấu lại n&ocirc;ng, l&acirc;m nghiệp, khai th&aacute;c, nu&ocirc;i trồng thủy, hải sản gắn với c&ocirc;ng nghiệp chế biến, bảo đảm bền vững v&agrave; hiệu quả cao; ph&aacute;t triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng t&aacute;i tạo; tăng cường li&ecirc;n kết v&ugrave;ng, tiếp tục h&igrave;nh th&agrave;nh, ph&aacute;t triển hệ thống đ&ocirc; thị ven biển, c&aacute;c trung t&acirc;m du lịch biển, du lịch sinh th&aacute;i mang tầm khu vực v&agrave; quốc tế...</p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu khai mạc Tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Vũ Đại Thắng, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng B&igrave;nh nhấn mạnh, tiểu v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ gồm c&aacute;c tỉnh: Thanh H&oacute;a, Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị, l&agrave; địa b&agrave;n đặc biệt quan trọng về kinh tế - x&atilde; hội, ch&iacute;nh trị, quốc ph&ograve;ng - an ninh, nằm trọn vẹn trong phạm vi quản l&yacute; của Qu&acirc;n khu 4 (diện t&iacute;ch 5,2 triệu ha, d&acirc;n số gần 10 triệu người).</p> <p style="text-align:justify">Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, nhất l&agrave; c&aacute;c địa phương trong tiểu v&ugrave;ng đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p được n&ecirc;u trong Nghị quyết 39-NQ/TW v&agrave; Kết luận số 25-KL/TW; vận dụng linh hoạt, s&aacute;ng tạo trong chỉ đạo, điều h&agrave;nh. Nhiều địa phương đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm s&aacute;ng của cả nước về ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội. Tổng nguồn vốn đầu tư ph&aacute;t triển to&agrave;n x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng tăng. Kết cấu hạ tầng được dần đầu tư mở rộng theo hướng hiện đại. Hệ thống đ&ocirc; thị h&igrave;nh th&agrave;nh, ph&aacute;t triển. C&aacute;c khu du lịch ven biển, sinh th&aacute;i, chất lượng cao, c&oacute; thương hiệu dần trở th&agrave;nh động lực quan trọng cho ph&aacute;t triển. Kinh tế biển, đảo được ch&uacute; trọng v&agrave; khai th&aacute;c hiệu quả hơn...</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh những th&agrave;nh tựu đạt được, tiểu v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ vẫn l&agrave; tiểu v&ugrave;ng k&eacute;m ph&aacute;t triển trong v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; duy&ecirc;n hải Trung Bộ. Năm 2020, GRDP/người đạt 49 triệu đồng/người, năng suất lao động đạt 87 triệu đồng/lao động; năm 2021, thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người đều thấp...</p> <p style="text-align:justify">Theo Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, tiểu v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ chưa đạt được c&aacute;c mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ đ&atilde; đề ra trong Quyết định số 1114/QĐ-TTg của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ. Mặc d&ugrave; cơ cấu kinh tế đ&atilde; chuyển dịch theo hướng t&iacute;ch cực, tăng tỷ trọng khu vực c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; dịch vụ; thu ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước của c&aacute;c địa phương trong v&ugrave;ng đều đạt v&agrave; vượt dự to&aacute;n năm trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhi&ecirc;n, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, năng lực canh tranh chưa cao. Mặc d&ugrave; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n đ&atilde; huy động đầu tư từ ngo&agrave;i nguồn vốn ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước, nhưng do xuất ph&aacute;t của nền kinh tế thấp, chưa ph&aacute;t huy hết lợi thế cạnh tranh, m&ocirc;i trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn n&ecirc;n nguồn lực đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng của c&aacute;c địa phương trong v&ugrave;ng chưa đ&aacute;p ứng đủ v&agrave; kịp thời cho c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển đề ra.</p> <div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/12/bithuquangbinhthang-1660291424611322294137.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại tọa đàm- Ảnh: VGP/HT"><img alt="Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_482460009054527488" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/640/334894974524682240/2022/8/12/bithuquangbinhthang-1660291424611322294137.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới - Ảnh 2." /></a></div> <p>B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng B&igrave;nh Vũ Đại Thắng ph&aacute;t biểu tại tọa đ&agrave;m- Ảnh: VGP/HT</p> <h3 style="text-align:justify"><strong>Tăng hiệu quả li&ecirc;n kết v&ugrave;ng, khắc phục hạn chế</strong></h3> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu đề dẫn Tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Sơn, Ph&oacute; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39 nhấn mạnh, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; chỉ đạo tổng kết Nghị quyết, sau đ&oacute; sẽ ban h&agrave;nh c&aacute;c nghị quyết mới nhằm định hướng cho ph&aacute;t triển c&aacute;c v&ugrave;ng để ph&aacute;t huy được c&aacute;c tiềm năng, lợi thế, tối ưu h&oacute;a nguồn lực, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển của từng v&ugrave;ng trong bối cảnh, t&igrave;nh h&igrave;nh mới của đất nước. Nghị quyết mới về c&aacute;c v&ugrave;ng cũng l&agrave; cơ sở, căn cứ ch&iacute;nh trị quan trọng để c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh ban h&agrave;nh c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới v&agrave; bổ sung nguồn lực nhằm ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững v&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c địa phương trong v&ugrave;ng thời gian tới.</p> <p style="text-align:justify">Tại phi&ecirc;n trao đổi, đối thoại ch&iacute;nh s&aacute;ch, hầu hết đại diện l&atilde;nh đạo 5 tỉnh đều thừa nhận c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n kết v&ugrave;ng vẫn chưa hiệu quả v&agrave; chưa được như mong muốn. Thậm ch&iacute; c&oacute; những vấn đề được xem như &quot;lực cản&quot; v&agrave; kh&oacute; chạm đến đ&oacute; l&agrave; tư tưởng cục bộ địa phương, mạnh ai người nấy l&agrave;m, kh&ocirc;ng ai chịu li&ecirc;n kết với ai cũng đ&atilde; được đại diện c&aacute;c địa phương thẳng thắn đưa ra, ph&acirc;n t&iacute;ch, mong muốn t&igrave;m ra hướng li&ecirc;n kết mới.</p> <div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/12/phobanktsonbankte-16602914833741730989853.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39 phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: VGP/HT"><img alt="Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_482460258344058880" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/640/334894974524682240/2022/8/12/phobanktsonbankte-16602914833741730989853.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới - Ảnh 3." /></a></div> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Sơn, Ph&oacute; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39 ph&aacute;t biểu tại tọa đ&agrave;m - Ảnh: VGP/HT</p> <p style="text-align:justify">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Sơn, những hạn chế trong ph&aacute;t triển v&agrave; li&ecirc;n kết tiểu v&ugrave;ng c&oacute; cả nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan v&agrave; chủ quan nhưng chủ quan vẫn l&agrave; chủ yếu, c&oacute; li&ecirc;n quan đến sự thống nhất trong nhận thức; thiếu cơ chế điều phối tiểu v&ugrave;ng v&agrave; v&ugrave;ng hiệu quả với đủ thẩm quyền v&agrave; nguồn lực&hellip; Đồng thời, c&aacute;c &yacute; kiến ph&aacute;t biểu cũng đ&atilde; đưa ra một số gợi &yacute; nhằm đẩy mạnh li&ecirc;n kết v&ugrave;ng, tiểu v&ugrave;ng trong thời gian tới.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c đại biểu cho rằng, cần đẩy mạnh ph&aacute;t triển kết cấu hạ tầng li&ecirc;n kết v&ugrave;ng, tiểu v&ugrave;ng như kết cấu hạ tầng giao th&ocirc;ng (cao tốc ph&iacute;a đ&ocirc;ng, đường ven biển; cảng biển, s&acirc;n bay); ph&aacute;t triển chuỗi đ&ocirc; thị ven biển. Cần x&acirc;y dựng thể chế điều phối li&ecirc;n kết ph&aacute;t triển v&ugrave;ng, tiểu v&ugrave;ng đủ mạnh, c&oacute; đủ thẩm quyền v&agrave; nguồn lực. Tăng cường li&ecirc;n kết c&aacute;c lĩnh vực bao gồm ph&aacute;t triển cơ sở hạ tầng, nhất l&agrave; hạ tầng giao th&ocirc;ng; du lịch; đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, nước biển d&acirc;ng, bảo vệ m&ocirc;i trường; x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu v&agrave; chia sẻ th&ocirc;ng tin trong tiểu v&ugrave;ng v&agrave; v&ugrave;ng&hellip;</p> <p style="text-align:justify">C&ograve;n đại diện Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư khuyến nghị, v&ugrave;ng miền Trung l&agrave; mặt tiền biển của Việt Nam, c&oacute; vai tr&ograve; kết nối hai miền Nam - Bắc, trong đ&oacute; tiểu v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ bao gồm 5 địa phương đều c&oacute; tiềm năng rất lớn về du lịch dịch vụ, nu&ocirc;i trồng, đ&aacute;nh bắt thủy hải sản, vận tải biển v&agrave; cảng biển, c&ocirc;ng nghiệp ven biển, năng lượng t&aacute;i tạo; c&oacute; vị tr&iacute; quan trọng trong thực hiện Chiến lược ph&aacute;t triển bền vững kinh tế biển theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XII.</p> <p style="text-align:justify">Với tiềm năng v&agrave; lợi thế n&agrave;y, c&aacute;c địa phương trong v&ugrave;ng đều nhận thức &yacute; nghĩa việc li&ecirc;n kết ph&aacute;t triển v&ugrave;ng l&agrave; tất yếu, nhằm khai th&aacute;c tối đa lợi thế của từng địa phương v&agrave; mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng l&agrave; chia sẻ lợi &iacute;ch l&acirc;u d&agrave;i, chia sẻ hạ tầng chung, n&acirc;ng cao vị thế v&ugrave;ng; vừa g&oacute;p phần tăng trưởng kinh tế vừa bảo đảm an sinh x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường, th&iacute;ch ứng biến đối kh&iacute; hậu.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, để c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch li&ecirc;n kết v&ugrave;ng đi v&agrave;o thực tiễn, cần phải c&oacute; sự thống nhất, đồng thuận trong mối li&ecirc;n kết giữa c&aacute;c địa phương c&ugrave;ng hướng đến mục ti&ecirc;u cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng doanh nghiệp... X&acirc;y dựng v&agrave; vận h&agrave;nh cơ chế điều phối v&ugrave;ng hiệu quả để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Hội đồng v&ugrave;ng; định hướng thứ tự ưu ti&ecirc;n cho từng địa phương trong đầu tư kết cấu hạ tầng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế biển; c&oacute; cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đột ph&aacute;, nhất l&agrave; ph&acirc;n cấp cho c&aacute;c địa phương trong thu h&uacute;t đầu tư, trong triển khai thực hiện quy hoạch v&ugrave;ng v&agrave; quy hoạch tỉnh để c&aacute;c địa phương chủ động tập trung khai th&aacute;c tối đa tiềm năng, lợi thế, cơ hội trong mối quan hệ h&agrave;i h&ograve;a về lợi &iacute;ch, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; cạnh tranh b&igrave;nh đẳng trong khai th&aacute;c c&aacute;c cơ hội, lợi thế so s&aacute;nh của v&ugrave;ng với v&ugrave;ng miền Trung v&agrave; cả nước.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 15px 15px; padding: 0px; display: inline-block; flex-direction: column; position: relative; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; width: 349.641px; z-index: 95; visibility: visible; overflow-wrap: break-word; cursor: default; float: right; font-family: NotoSerif; font-size: 17px;"> <div class="kbwscwl-relatedbox type-2 baochinhphu" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; float: right; border-top: 3px solid rgb(250, 94, 0); border-bottom: 3px solid rgb(250, 94, 0); width: 349.641px;"> <ul> <li> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-nam-trung-bo-102220513165835982.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; display: block; line-height: 19px;" target="_blank">Th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; Duy&ecirc;n hải Nam Trung Bộ</a></h4> </li> <li> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/quang-ngai-tang-cuong-lien-ket-vung-de-phat-trien-ben-vung-102220627181635315.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; display: block; line-height: 19px;" target="_blank">Quảng Ng&atilde;i: Tăng cường li&ecirc;n kết v&ugrave;ng để ph&aacute;t triển bền vững</a></h4> </li> <li> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-hoan-thien-the-che-lien-ket-vung-kinh-te-xa-hoi-102220422164409773.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; display: block; line-height: 19px;" target="_blank">Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị quyết ho&agrave;n thiện thể chế li&ecirc;n kết v&ugrave;ng kinh tế - x&atilde; hội</a></h4> </li> </ul> </div> </div> <p style="text-align:justify">Nhấn mạnh tầm quan trọng của ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị, đại diện Bộ X&acirc;y dựng cho rằng, c&aacute;c tỉnh trong tiểu v&ugrave;ng phải tập trung thực hiện đồng bộ c&aacute;c nhiệm vụ giải ph&aacute;p theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về quy hoạch, x&acirc;y dựng, quản l&yacute; v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững đ&ocirc; thị Việt Nam, cụ thể như: Cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, tạo thuận lợi cho qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ocirc; thị h&oacute;a, c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, x&acirc;y dựng, quản l&yacute; v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị bền vững; n&acirc;ng cao chất lượng quy hoạch đ&ocirc; thị đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu x&acirc;y dựng, quản l&yacute; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị bền vững; tập trung x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển hệ thống đ&ocirc; thị bền vững v&agrave; đồng bộ về mạng lưới.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c tỉnh cần x&acirc;y dựng ho&agrave;n chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, x&atilde; hội v&agrave; kỹ thuật diện rộng theo hướng đồng bộ. Đẩy mạnh ph&aacute;t triển nh&agrave; ở, hệ thống hạ tầng đ&ocirc; thị đồng bộ, hiện đại, li&ecirc;n kết, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu. Thực hiện định hướng ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu đ&atilde; được x&aacute;c định tại Quyết định số 438/QĐ-TTg của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ. Trong đ&oacute;, tập trung v&agrave;o c&aacute;c đ&ocirc; thị chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đối kh&iacute; hậu, đặc biệt l&agrave; nh&oacute;m c&aacute;c đ&ocirc; thị ven biển. C&aacute;c tỉnh cần r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng ven biển chậm, muộn hoặc chưa triển khai trong thời gian vừa qua để c&oacute; giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp bảo đảm quyền lợi hợp ph&aacute;p của nh&agrave; đầu tư, đồng thời bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đất đai, bảo vệ cảnh quan m&ocirc;i trường...</p> <p style="text-align:right"><strong>Huy Thắng</strong></p>

170 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1255
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1255
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81365411