Dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Gắn bó với nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai Ntrò hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự sống còn của Đảng, của chế độ và của dân tộc. Đó là nguồn gốc sức mạnh, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Đặc biêt, Người luôn biết phát huy trò to lớn của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bác khẳng định: “Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân. Nhân dân giúp xây dựng Đảng bằng cách: hiểu rõ Đảng, ủng hộ Đảng, hưởng ứng những lời kêu gọi của Đảng, ra sức cho Đảng rõ tình hình trong Nhân dân, đối với công tác của Đảng thì thật thà phê bình và nêu ý kiến của mình. Đảng viên thì phải dựa vào Nhân dân mà xây dựng Đảng…”.

Thấm nhuần tư tưởng của người, Đảng ta đã luôn xác định xây dựng và chỉnh đốn Đảng là công việc “then chốt”, có ý nghĩa sống còn của Đảng, của dân tộc và chế độ. Cho nên, Đảng luôn biết dựa vào dân, gắn bó với Nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, Đảng ta lớn mạnh không ngừng, xứng đáng với vai trò, vị trí của một Đảng cầm quyền, tiếp tục lãnh đạo đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn công tác xây dựng Đảng 94 năm qua cho thấy nhân dân luôn là người giám sát trung thành nhất việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn cách mạng cũng đã chứng minh rằng, nơi nào có phong trào quần chúng mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị thì ở đó, tổ chức đảng được phát triển, củng cố, cán bộ, đảng viên được rèn luyện và thử thách. Trái lại, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm tốt thì phong trào quần chúng càng lớn mạnh.

Vai trò của người dân trong xây dựng Đảng hết sức quan trọng. Bởi vì, thông qua phong trào quần chúng, Đảng kiểm nghiệm, hoàn chỉnh và cụ thể hóa đường lối chính trị. Và cũng từ phong trào cách mạng của quần chúng, Đảng lựa chọn những người ưu tú kết nạp vào Đảng.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá ta quyết liệt về mọi mặt, chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bằng những hành động kích động quần chúng, chia rẽ dân tộc, tôn giáo hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Bên cạnh đó, một phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng có biểu hiện suy thoái về đạo đức chính trị, lối sống đã ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Vì vậy, trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng, để phát huy tốt vai trò của Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, trước hết, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất, để tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh với nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Mở rộng dân chủ rộng rãi, phải tích cực mở rộng phản biện xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc đoàn kết, tập hợp ý kiến của Nhân dân. Bởi vì chỉ trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới biết được những cán bộ nào hết lòng vì công việc, được dân mến, dân yêu, dân tin, để sắp xếp bố trí một cách hợp lý, những cán bộ nào không đủ năng lực không làm được việc gây mất lòng tin với quần chúng nhân dân phải được bãi miễn.

Mặt khác, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chú trọng vai trò “nêu gương”, “nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm” phát huy hơn nữa vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyệt đối không được “kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại”. “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Từ trách nhiệm đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phải xác định mình là công bộc của dân để thực hiện sứ mệnh “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là một sứ mệnh thiêng liêng và cao cả. Hải Đăng

55 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 402
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 402
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73869776