Dự và chủ trì Tọa đàm có các đồng chí: PGS.TS Đào Duy Quát – Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; PGS.TS Vũ Văn Phúc – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS.Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; cùng sự tham gia của nhiều nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp…

Tọa đàm nhằm thảo luận, làm rõ thêm các giải pháp đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống; đồng thời, là cơ hội để các doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân.

 


Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm. (Ảnh: TD)

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS. Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Trong hơn 30 năm qua, thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, kinh tế tư nhân đã phát triển rộng khắp, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Cùng với các thành phần kinh tế khác, kinh tế tư nhân góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong giai đoạn 2001 - 2016, kinh tế tư nhân không ngừng phát triển. Doanh nghiệp tư nhân phát triển ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và các vùng, miền; số lượng doanh nghiệp của tư nhân tăng nhanh, từ trên 55.236 doanh nghiệp năm 2002 lên khoảng 500.000 doanh nghiệp năm 2016 với nhiều loại hình đa dạng.

Hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế tư nhân dần được nâng lên, có tỷ trọng đóng góp GDP khoảng 39 - 40%. Khu vực kinh tế tư nhân cũng chiếm trên 85% lao động đang làm việc của nền kinh tế; thu hút khối lượng vốn khá lớn từ nền kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, đáng chú ý là đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hoá kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên.

 


Tọa đàm “Đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống”. (Ảnh: TD)

Tuy nhiên, nhìn chung, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Trong đó, cơ chế, chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế, có quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ. Trình độ công nghệ, quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp. Cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý, thiếu liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác. Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tham gia các chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu.

Tại Tọa đàm, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận các nội dung về công tác tư tưởng trong việc tổ chức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân; phân tích, làm rõ các nút thắt trong phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, bàn về các vấn đề đổi mới tư duy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước để kinh tế tư nhân là động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; các biện pháp tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI; hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…/.

BT