Đông Hà tập trung đẩy mạnh các giải pháp, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn thành phố tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2020 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Trong bối cảnh xảy ra đại dịch COVID-19, hạn hán, lũ lụt tác động mạnh đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, vượt ra ngoài dự báo, làm ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của thành phố. Trước tình hình đó, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn thành phố, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát không để lây lan trong cộng đồng; triển khai quyết liệt công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt chia sẻ, động viên, hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, mất mát sớm ổn định cuộc sống. Nhiều giải pháp được đẩy mạnh tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế sớm khắc phục khó khăn, dần đi vào ổn định. Thành phố thực hiện đạt 11/15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 4.408 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2019. Chỉ đạo thực hiện chủ đề năm“Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý đô thị tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xây dựng đô thị thông minh được triển khai quyết liệt; tập trung tháo gỡ một số “điểm nghẽn” trong công tác GPMB; công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên - môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm; chất lượng hoạt động dịch vụ công ích được nâng lên, cảnh quan đô thị có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; giáo dục, văn hóa thông tin, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3% so với năm 2019. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế thành phố chịu những tác động, ảnh hưởng thiệt hại lớn do đại dịch Covid-19, thiên tai nên còn 4/15 chỉ tiêu quan trọng không đạt kế hoạch đề ra; hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là về thương mại, đầu tư, dịch vụ nhiều tháng liền phải dừng hoạt động; thiên tai lũ lụt làm nhiều công trình bị hư hỏng, thiệt hại lớn, đời sống của Nhân dân có những khó khăn nhất định. Tất cả các nguồn thu từ thuế đạt thấp. Công tác huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị còn gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản còn chậm, một số công trình phải điều chuyển nguồn vốn; trách nhiệm của các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị GPMB, một số địa phương chưa cao. Công tác kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn thiếu quyết liệt. Tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiêm kỳ 2021 – 2026; bên cạnh những thuận lợi thì dự báo còn nhiều khó khăn thách thức; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề hoạt động năm 2021 của thành phố là: “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; đề ra 09 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Tập trung thực hiện quyết liệt các Dự án, Đề án trọng điểm, gắn với triển khai thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra. Tiến hành rà soát các dự án, đề án trọng điểm chưa hoàn thành trong năm 2020, tập trung mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng các Đề án trong giai đoạn mới. Xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống thiên tai cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch trong tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và trong cộng đồng. Chủ động bố trí nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt lịch sử vừa qua. Tập trung xây dựng Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

3. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 11/12/2017 của Thành ủy thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn; tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của trung tâm đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng chủ đạo của nền kinh tế. Cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ có lợi thế. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Rà soát, quy hoạch mở rộng quỹ đất phát triển công nghiệp. Tranh thủ các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng các Cụm công nghiệp. Phối hợp với các Sở, ban ngành cấp tỉnh xúc tiến kêu gọi các dự án. Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến công, khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới thiết bị và công nghệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp. Khẩn trương có phương án khôi phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp bị thiệt hại sau lũ. Tiếp tục quy hoạch ổn định các vùng sản xuất và phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, tạo sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn đến năm 2025; xây dựng danh mục và có chính sách phù hợp kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06-CT/TU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố”; kiến nghị với UBND tỉnh, Cục thuế phân cấp thành phố quản lý các doanh nghiệp để đảm bảo ngân sách thành phố tự cân đối với nhu cầu chi theo tiêu chí của đô thị loại II. Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, động viên người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước; hạn chế thất thu, nợ đọng thuế. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, chi công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị.

5. Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Chủ động đề xuất và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; các chương trình, dự án để thu hút các nguồn vốn; làm việc với các Bộ ngành Trung ương để xúc tiến dự án Dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tập trung nâng cấp, phát triển mạng lưới giao thông để từng bước đạt các tiêu chí đô thị, theo hướng hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng thêm các nguồn thu trên cơ sở khuyến khích phát triển nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ đất, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án đã được quy hoạch. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tăng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tiếp tục nghiên cứu và đề xuất tỉnh ban hành một số chính sách, cơ chế đặc thù về quản lý đất đai để thu hút đầu tư; có chính sách hỗ trợ hợp lý từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố cho địa phương nơi khai thác quỹ đất để xử lý các vấn đề bức xúc về cơ sở hạ tầng thiết yếu phát sinh, nhằm khuyến khích, tăng cường trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn và tạo sự đồng thuận trong nhân dân nơi khai thác quỹ đất. Tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 14/12/2016 của Thành ủy ”Về định hướng lộ trình nâng cấp và xây dựng thành phố Đông Hà lên đô thị loại II đến năm 2020”.

6. Tăng cường công tác quản lý đô thị, dịch vụ công ích, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng. Phối hợp các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà; Đề án xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị khu vực trung tâm thành phố giai đoạn 2021-2025. Tăng cường quản lý quy hoạch và quản lý đô thị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch. Nâng cao năng lực quản lý đô thị; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị; xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án xã hội hóa đầu tư hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà giai đoạn 2020 - 2025. Tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 01/11/2011 của Thành ủy Đông Hà về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng.

7. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xây dựng và triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện các hợp phần trong việc xây dựng đô thị thông minh; đầu tư, xây dựng, phát triển các hệ thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo kết nối đồng bộ các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu quốc gia; đầu tư và quản lý hệ thống chiếu sáng thông minh, quản lý môi trường; tập trung các giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh đô thị và khu phố kiểu mẫu; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trẻ em, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 05-KL/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy “Về phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017 – 2021, định hướng đến năm 2025”

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực gắn với sắp xếp và tinh gọn bộ máy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 16-KL/TU ngày 22/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025” gắn với xây dựng chính quyền điện tử; chỉ đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động tôn giáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở.

9. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình quân sự trong thế trận khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đấu tranh, phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và mỹ quan đô thị.

Nhiệm vụ năm 2021 là hết sức nặng nề, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Thành ủy; hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị; chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn thành phố, chúng ta tin tưởng rằng thành phố sẽ vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, khởi đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo để Đông Hà sớm trở thành đô thị loại 2 và từng bước xây dựng thành phố thông minh./. Lê Xuân Hưng-Văn phòng Thành ủy Đông Hà

44 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 216
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 216
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 21057753