Đội ngũ báo cáo viên tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Trước tình hình các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị công kích phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc, cùng với cả nước, trong thời gian qua đội ngũ báo cáo viên các cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tập trung, nỗ lực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới gắn với đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua (2019 - 2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức 75 hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với gần 9.000 lượt người tham gia.

Công tác tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm được triển khai nghiêm túc tại các hội nghị báo cáo viên các cấp (trực tiếp và trực tuyến), bảo đảm số lượng và chất lượng mang lại hiệu quả cao. Một số hội nghị học tập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy mời giảng viên Trung ương truyền đạt và mở rộng thành phần tham dự, do vậy bảo đảm gắn kết nội dung chuyên đề học tập của Trung ương với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của tỉnh, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ.

Trong 5 năm qua (2019 - 2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức 75 hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với gần 9.000 lượt người tham gia.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Tổ chức tuyên truyền 1.540 buổi với 280 chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung tuyên truyền bám sát định hướng, chương trình giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương, phù hợp với chủ đề của tỉnh và các địa phương hàng năm.

 Với việc cơ cấu các đồng chí phó giám đốc Trung tâm chính trị ở các huyện, thành phố, thị xã làm báo cáo viên cấp tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thông tin, tuyên truyền. Ngoài các chuyên đề theo quy định về nội dung chương trình giảng dạy, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các đồng chí lãnh đạo Trung tâm chính trị cấp huyện truyền đạt cho các học viên, do vậy đối tượng tuyên truyền được mở rộng, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng còn một số hạn chế như: Việc tổ chức thông tin, tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua kênh báo cáo viên chậm được triển khai, số lượng, chất lượng chuyên đề chưa nhiều, sức lan tỏa các gương điển hình tập thể và cá nhân chưa sâu rông trong đời sống chính trị - xã hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền đôi lúc còn chưa phù hợp; sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn chưa được chặt chẽ, xây dựng luận cứ đấu tranh, phản bác chưa sắc bén, thông tin chính thống trên các lĩnh vực, có tác dụng giải thích, định hướng chưa được thường xuyên cập nhật dẫn đến hạn chế trong quá trình thông tin, tuyên truyền. Công tác nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết nghĩ cần có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng, trong đó chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là:

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng luận cứ đấu tranh, phản bác sắc bén, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Lê Thị Liên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

520 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 565
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 565
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81257518