Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 

Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19. Kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái; hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề; nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ngưng trệ. Đối với tỉnh Quảng Trị, mặc dù là địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19, tuy nhiên, cũng như các địa phương khác trong nước, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các ngành kinh tế của tỉnh, nặng nề nhất là du lịch, lưu trú, ăn uống và vận tải; đời sống và tâm lý của Nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề…

Mặc dù gặp khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân.

Đối với ngành tuyên giáo, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới phương thức, lề lối làm việc phù hợp với đặc điểm tình hình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra trong 6 tháng đầu năm 2020.

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham gia, tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động ban hành Kế hoạch số 118-KH/BTGTU, ngày 18/12/2019 về “tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU, ngày 24/4/2020 về “hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tích cực hướng dẫn và tuyên truyền một số nội dung liên quan đến trang trí khánh tiết, nghi lễ, về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí của tỉnh, trên internet, mạng xã hội. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ trì phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo BCCT trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin; hướng dẫn Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các chương trình tọa đàm hướng tới đại hội Đảng các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền và lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng.

Thứ hai, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện nổi bật, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước; chủ trương của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, huy động các kênh, các lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền; đặc biệt, việc chuyển tải nội dung tuyên truyền trên không gian mạng tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy lợi thế, rõ rệt nhất là trong triển khai các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 6 tháng đầu năm, số tin, bài đăng tải, chia sẻ trên các trang facebook của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hơn 1.000 tin, bài. Đây được xem là địa chỉ đáng tin cậy và chất lượng trong việc tiếp nhận thông tin của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Thứ ba, công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, tổng hợp thông tin phản ánh về Quảng Trị qua báo chí, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh, những vấn đề được dư luận quan tâm trên địa bàn nhất là thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn công tác nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú các tỉnh trong khu vực. Chủ động đổi mới hình thức đánh giá, tổng kết công tác báo chí hàng năm. Ban hành quy định khai thác, sử dụng và tổ chức tập huấn ứng dụng hệ thống phần mềm phát hiện và phân loại, tổng hợp thông tin trên báo chí, mạng xã hội. Đến nay, phần mềm đã được sử dụng như một công cụ hữu hiệu trong việc phát hiện, phân loại các thông tin trên báo chí và mạng xã hội.

Thứ tư, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan tham mưu BCĐ 35 tỉnh xây dựng chương trình công tác trọng tâm trong năm của BCĐ, Tổ thư ký giúp việc, Nhóm chuyên gia với từng đầu việc cụ thể, mốc thời gian hoàn thành, giao trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân thực hiện. Để thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thường trực BCĐ 35 tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý khi có thông tin xấu độc trên không gian mạng, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; quy trình theo dõi, phát hiện, tham mưu xử lý, xử lý thông tin, người đăng thông tin của Tổ Thư ký giúp việc BCĐ 35 tỉnh; lập hồ sơ các đối tượng bất mãn, thường xuyên chia sẻ, đăng tải tin bài có nội dung kích động, nói xấu chế độ, lãnh đạo đảng, nhà nước trên mạng xã hội; hồ sơ các vụ việc được dư luận quan tâm để xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ công tác đấu tranh, phản bác. Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong công tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng với Ban Tuyên huấn các tỉnh Salavan và Savanakhet, nước CHDCND Lào.

Thứ năm, ban hành văn bản hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục phát huy hình thức tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ, năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục hướng dẫn triển khai diễn đàn sinh hoạt chi bộ với 3 nội dung: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Diễn đàn chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Việc đưa nội dung thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW vào sinh hoạt diễn đàn ở các chi bộ là một cách đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, các chi bộ đã hoàn thành sinh hoạt diễn đàn theo chủ đề Chỉ thị 05-CT/TW.

Thứ sáu, hoạt động văn hóa văn nghệ tiếp tục được quan tâm. Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, ngành quản lý tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn nhất là trong giai đoạn thực hiện các chủ trương về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Các đơn vị, địa phương đã thực hiện thay mới panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; các hộ gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trang trí cờ, hoa rực rỡ tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 và phát động cuộc thi giai đoạn 2020 - 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Ở cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã trao 5 giải A, 7 giải B, 9 giải C, 11 giải Khuyến khích, tặng Bằng khen và  Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích quảng bá; thừa ủy quyền trao 1 giải B, 3 giải C, 2 giải Khuyến khích và 1 giải quảng bá cho các cá nhân có tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi Trung ương. Đây là kết quả cao, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng như các cá nhân đoạt giải.

Thứ bảy, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Trên cơ sở văn bản thỏa thuận hợp tác truyền thông đã được ký kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Trị xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền năm 2020. Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh và tổ chức họp Ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham mưu xét chọn các tác phẩm và tăng cường quảng bá giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.

Thứ tám, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, phát hiện sớm những vấn đề phát sinh, chủ động tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và kịp thời xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, nhất là các nội dung liên quan Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay (ngày 10/6), thông qua đường dây tiếp nhận thông tin, Ban đã tiếp nhận trên 300 thông tin phản ánh trên các lĩnh vực, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề bất cập, vướng mắc trên địa bàn.

Thứ chín, tiếp tục triển khai việc bổ sung, chỉnh lý, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 1930 - 2000; biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000 - 2015 theo kế hoạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo Biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000- 2015 tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị, tập IV (2000 - 2015) lần thứ 2; đẩy nhanh tiến độ việc bổ sung, chỉnh lý, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 1930 - 2000. Dự kiến, 4 tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng trị sẽ hoàn thành theo tiến độ để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII.

Thứ mười, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã áp dụng có hiệu quả Bộ tiêu chí chấm điểm, nhận xét hàng tháng của các phòng và cá nhân thuộc Ban; xây dựng đồng bộ hệ thống các tiêu chí đánh giá, xếp loại các công việc. Ngoài việc các văn bản tham mưu được đánh giá xếp loại A, B, C, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn xây dựng các tiêu chí để đánh giá, xếp loại một số công việc như văn thư, phục vụ, quản trị các trang mạng, tiếp nhận đường dây thông tin, theo dõi báo chí… Xây dựng quy định việc cung cấp tin, bài đăng trên các trang facebook của Ban, theo đó mỗi phòng phải cung cấp ít nhất 8 tin, bài/tháng, qua đó góp phần nâng cao khả năng viết, tổng hợp tin, bài của cán bộ công chức trong Ban, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang facebook.

Triển khai hiệu quả việc xây dựng Bản cam kết và đăng ký hàng năm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mười một, đặc biệt, trước diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Covid - 19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Trị. Kịp thời triển khai quyết liệt nhiều biện pháp về phòng, chống Covid-19 cho cán bộ công chức trong Ban, đồng thời, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cụ thể, để triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiên phong, đi đầu trong các Ban Đảng cơ quan Tỉnh ủy thực hiện ứng dụng phần mềm hội nghị trực tuyến (Vmeet) của Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel. Thông qua các thiết bị thông dụng như máy tính kết nối internet, laptop, điện thoại thông minh... tổ chức hội họp, làm việc trực tuyến, duy trì các hoạt động thường xuyên của cơ quan trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.  

Thời gian tới, ngành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Chú trọng tham mưu làm tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các phong trào yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm. Triển khai các giải pháp tuyên truyền định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế trong phối hợp, tiếp nhận và xử lý thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc BCĐ và các cơ quan, ban, ngành liên quan. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Mai Diệu Linh

320 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642365