Đổi mới nội dung sinh hoạt: giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị hiện nay 

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Trong những năm qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ như: Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 21/7/2011 “Về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ khu phố trực thuộc đảng uỷ phường, thị trấn”, Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 21/7/2011 “Về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ thôn, bản trực thuộc đảng uỷ xã”; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 21/5/2013 “Về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”; Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 về việc tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhờ làm tốt việc quán triệt thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nên sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn ngày càng đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt. Cụ thể:

Trước khi chi bộ sinh hoạt, các chi uỷ đều tiến hành họp để chuẩn bị nội dung sẽ đưa ra thảo luận; các chi bộ đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương, trên cơ sở bám sát vào Tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng của Tỉnh uỷ, tiến hành chọn lọc những thông tin nổi bật của đất nước, của tỉnh, để đưa vào cuộc họp. Nhờ phát huy tốt dân chủ trong thảo luận, nên đã khơi dậy và phát huy được trí tuệ của đảng viên trong chuẩn bị và phát biểu ý kiến, thảo luận về một số vấn đề nổi lên trên địa bàn dân cư. Nhiều chi bộ dân cư nông thôn đã ra được nghị quyết đúng về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống xã hội, các chi hội đoàn thể trên địa bàn thôn và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mọi mặt ở địa phương. Nghị quyết gắn với giải quyết các vấn đề trọng yếu trên địa bàn như: tập trung các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường sinh thái; giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội đoàn thể; giữ vững an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Bên cạnh đó, sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi bộ chú trọng đổi mới nội dung; các buổi sinh hoạt chuyên đề đã thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia, tập trung vào các vấn đề như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa phương. Đồng thời, thông qua sinh hoạt để chi bộ nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên để từ đó có biện pháp khắc phục xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Ngoài ra, Đảng ủy đã chỉ đạo các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thôn, xóm hàng tháng về dự sinh hoạt qua đó, kịp thời nắm bắt giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội ở đơn vị. Cùng với giải pháp phân công cấp uỷ viên, công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho chi ủy viên, bí thư, phó bí chi bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo, mỗi năm tập huấn nghiệp vụ từ 1 - 2 lần, qua đó chất lượng đội ngũ bí thư, phó bí thư được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ được các đảng uỷ cơ sở thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo kế hoạch.

Tuy nhiên, sinh hoạt chi bộ ở khu vực nông thôn hiện vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú, một số cấp ủy, chi bộ chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến nội dung sinh hoạt còn hạn chế về chất lượng như nội dung thông tin thời sự và phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm. Trong sinh hoạt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa thể hiện rõ nét, tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn nể nang, né tránh. Công tác quản lý đảng viên ở các chi bộ trong loại hình chi bộ địa bàn khu dân cư còn gặp nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ có lúc chưa được thực hiện thường xuyên.

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, các chi bộ cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, đảng viên trong chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà trước hết là Nghị quyết của chi bộ và của đảng ủy xã. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, xác định và chọn những việc cụ thể thiết thực liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác Đảng, trong đó cần chú ý bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực điều hành sinh hoạt chi bộ; đổi mới mạnh mẽ đội ngũ chi ủy viên về tư duy, năng lực, tầm nhìn và “trẻ hóa” bí thư chi bộ dân cư nông thôn.

Thứ ba, trong sinh hoạt cần đảm bảo đúng các nguyên tắc sinh hoạt, nhất là  nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đồng thời, chú trọng đến kỷ năng điều hành sinh hoạt của đồng chí bí thư chi bộ; trong thảo luận phải thật sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn, cởi mở để các đảng viên thể hiện hết ý kiến của mình. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, đảng ủy xã, cán bộ, đảng viên, trước hết là chi ủy và đảng viên của chi bộ thôn, xóm về vị trí, vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn đối với hoạt động của chi bộ nói chung và với đổi mới sinh hoạt chi bộ nói riêng; giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong tham gia đổi mới sinh hoạt chi bộ thôn, xóm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ dân cư nông thôn.

Thứ tư, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ cấp dưới và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Sau kiểm tra, giám sát phải thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để các chi bộ biết, đồng thời có các giải pháp, hình thức phù hợp để trao đổi kinh nghiệm, phát động thi đua giữa các chi bộ. X.Minh

125 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 661
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 661
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29620645