Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã tổ chức thường xuyên công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và xem xét, giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc trong Nhân dân. Quá trình chỉ đạo thực hiện CTDV trong cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp luôn gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; gắn kết giữa phát triển nguồn nhân lực với ứng dụng khoa học, công nghệ... Đẩy mạnh dạy nghề, công tác đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xã hội. Tích cực thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển ngoài nhà nước, nhất là nguồn vốn trong Nhân dân và các thành phần kinh tế tư nhân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các dự án; triển khai một số dự án mới về đầu tư kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực giao thông, công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục, quản lý nhà nước và quốc phòng - an ninh, qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức về CTDV chính quyền, ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được nâng lên, bước đầu đã khắc phục được tình trạng chậm việc, sót việc, quên việc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị thân thiện, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng kế hoạch. Hàng năm, phối hợp với các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Chủ động ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh trên mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, các ngày lễ, tết trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, các lực lượng vũ trang đã phối hợp với chính quyền cơ sở nắm chắc tình hình biên giới, nội địa, tuyến biển đảo; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; phối hợp với đội ngũ y, bác sỹ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả. Hoạt động giao lưu, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với lực lượng vũ trang nước bạn Lào được tổ chức thường xuyên; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt hơn, đề cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức để công tác dân vận của chính quyền đạt được mục tiêu và đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo, cần đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, động viên, phát huy vai trò của người dân tham gia tích cực vào quá trình phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trình độ dân trí ngày càng cao, ý thức và vai trò làm chủ của Nhân dân ngày càng được mở rộng, các phương tiện thông tin, mạng xã hội ngày càng đa dạng, đa chiều; sự chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu ngày càng tinh vi, quyết liệt... đặt ra yêu cầu, đòi hỏi công tác dân vận của các cơ quan nhà nước phải không ngừng đổi mới, đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả. T.Trang

141 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 166
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 166
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17866241