Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023 

Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023

Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia

Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023

Nhóm 1. Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bao gồm các định hướng chủ đề sau đây:

- Bảo vệ, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; những vấn đề cần bổ sung, phát triển.

- Nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhóm 2. Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước,chế độ, bao gồm các định hướng chủ đề sau đây:

- Phân tích làm rõ nội hàm mô hình, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, 05 bài học kinh nghiệm, 10 mối quan hệ lớn được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập, gắn với đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị.

- Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới đất nước, gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc các vấn đề lý luận, thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước.

- Hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc các vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; gắn với đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về vấn đề trên.

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về các vấn đề trên.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc lý luận, thực tiễn, kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; phát huy mạnh mẽ bản sắc “ngoại giao cây tre” Việt Nam; gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về các vấn đề trên.

- Nhận diện, đấu tranh phản bác luận điệu mới của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”, “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “an sinh xã hội”, “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” để chống Đảng, Nhà nước.

- Nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, “lệch chuẩn” trong xã hội.

- Kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển theo cách tiếp cận và yêu cầu mới là hình thành đồng bộ thể chế phát triển đất nước dựa chủ yếu vào nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy cao độ nhân tố con người là chủ thể phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, không rơi vào "bẫy thu nhập trung bình", thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI; gắn với nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề trên.

Nhóm 3. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bao gồm các định hướng chủ đề sau đây:

- Mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

- Mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

- Phương thức, giải pháp mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Dựa vào Nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; huy động sự tham gia đông đảo của Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

- Đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

- Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Thực tiễn, kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản trên thế giới; kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng.

- Cách làm hay, sáng tạo, đổi mới; gương điển hình; thực tiễn trong xử lý các đối tượng, vụ việc phục vụ công cuộc bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Phát huy vai trò của các chủ thể trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay (nhất là lực lượng tuyên giáo, báo chí, đoàn viên thanh niên, sinh viên, giảng viên lý luận chính trị, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan).

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhóm 4. Thực tiễn vận dụng tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bao gồm các định hướng chủ đề sau đây:

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh; các Nghị quyết, kết luận, quy định… của Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện… Kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra. Đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đề xuất các chủ trương, giải pháp lớn của địa phương để khắc phục các hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thể hệ trẻ; công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Hình ảnh, con người, mảnh đất Quảng Trị liên quan chủ đề cuộc thi (cách làm sáng tạo; gương người tốt việc tốt…)

* Lưu ý: Các chủ đề, nhóm chủ đề trên đây là những nội dung gợi ý. Người tham gia cuộc thi lựa chọn đặt tiêu đề cho bài viết dự thi, có thể lựa chọn những vấn đề cụ thể trên cơ sở tình hình thực tiễn liên quan đến chủ đề cuộc thi.

 

 

 ĐỊNH HƯỚNG CHỦ ĐỀ.docx
192 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 755
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 755
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60840931