HUYỆN HƯỚNG HÓA PHÁT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TỈNH QUẢNG TRỊ, NĂM 2023 

Ngày 10/3/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/HU để phát động, tuyên truyền về cuộc thi. Trên cơ sở Kế hoạch số 88-KH/TU của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Hướng Hóa quán triệt các yêu cầu về nội dung, đối tượng, thời gian; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; các phòng, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị kế hoạch, thể lệ cuộc thi; động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia dư thi.

Chỉ đạo phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể dục thể thao huyện xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về Cuộc thi. Mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải, phát sóng Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1126 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 872
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 872
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81474392