Điều tra dư luận xã hội tiếp cận giải quyết những vấn đề người dân quan tâm 

Điều tra một trong những phương pháp thu thập thông tin ngày càng trở nên phổ biến, hữu ích và chiếm vị trí quan trọng trong khoa học xã hội cũng như trong công tác quản lý. Đối với công tác dư luận xã hội, việc thực hiện điều tra dư luận xã hội đóng vai trò quan trọng, cung cấp thông tin có tính định lượng, khoa học, đảm bảo độ tin cậy. Trong Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ này: “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị không ngừng đổi mới nội dung và hình thức các cuộc điều tra dư luận xã hội. Nội dung điều tra Ban luôn hướng đến là tiếp cận giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, nhất là gắn với chương trình phối hợp số 02-CTr/UBND-BTGTU, ngày 13/10/2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025. Những vấn đề dư luận xã hội quan tâm liên quan đến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Trong xu thế phát triển hiện nay, các chương trình, dựa án trọng điểm của tỉnh, các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng được người dân rất quan tâm. Bên cạnh những thành quả đạt được, sự đồng thuận trong Nhân dân về các chủ trương, chính sách, dự án…, vẫn còn một số những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan khi triển khai các vấn đề này trong thực tiễn như: môi trường kinh doanh, chuyển đổi số, biến động về giá đất… Để cấp ủy, chính quyền có cái nhìn tổng thể, khách quan, chính xác được các nguyên nhân, đưa ra các giải pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả hơn, một trong những cách thức quan trọng là điều tra dư luận xã hội.

Như vậy, thông qua điều tra sẽ phản ánh khách quan, trung thực và khả năng dự báo chính xác tình hình tư tưởng, tâm trạng, thái độ, nguyện vọng của các tầng lớp xã hội trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng, nhất là các các vấn đề liên quan đến sự lãnh đạo, quản lý. Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân được mời tham gia vào các cuộc điều tra dư luận xã hội của tỉnh nghĩa là tham gia góp ý, phản biện xã hội hợp lý vào các vấn đề, sự kiện của đất nước, của địa phương. Đồng thời, góp phần tăng cường hiệu quả, chất lượng của các cuộc điều tra, đảm bảo kết quả điều tra mang lại khoa học, sát với thực tiễn. Phan Hường

97 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 600
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 600
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60840610