Đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020 

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 13/4/2020 về việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020. (mỗi cán bộ đoàn đi cơ sở ít nhất 2 tháng/năm).

Theo đó, việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 áp dụng đối với cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội. Căn cứ vào tình hình yêu cầu thực tế công việc của các Ban, Văn phòng, cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn chủ động liên hệ Đoàn cấp huyện đi cơ sở theo đăng ký. Cán bộ Tỉnh Đoàn sau khi kết thúc các đợt đi cơ sở sau 10 ngày phải có báo cáo kết quả.

Việc đi cơ sở phải bám sát các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm; tập trung theo chủ đề công tác năm 2020 “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022; khảo sát, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi, các chủ trương, chính sách, vấn đề mới phát sinh cần tháo gỡ, công tác sinh hoạt đoàn trên địa bàn dân cư, chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

Tổng thời gian đi cơ sở năm 2020 tối thiểu là 60 ngày/năm (tính từ tháng 3/2020 đến hết tháng 12/2020).

Việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020 góp phần giúp cán bộ Đoàn nắm bắt tình hình thực tế của các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội; nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn ở cơ sở để bổ sung làm căn cứ cho việc xây dựng các chủ trương công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên. Thủy Phương

222 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 179
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 179
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908379